Protokoll, Årsmöte 20 februari

Protokoll från årsmötet 2013-02-20, kl. 18.30 i Odd Fellow, Ystad

 

     1.    Mötets öppnande

Viola Nilsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

     2.    Årsmötets utlysande

Årsmötet fastställer att kallelsen gått ut enligt stadgarna; annonser i Ystads Allehanda samt e-postutskick och annons på föreningens hemsida.

 

      3.    Fastställande av röstlängd

Årsmötet fastställer röstlängden till 50 röstberättigade medlemmar.

 

     4.    Fastställande av dagordning

Dagordningen godkänns av årsmötet.

 

    5.    Val av

a) årsmötesordförande: Årsmötet väljer Mona Korths-Nordén

b) årsmötessekreterare: Årsmötet väljer Ingrid Sifverson

c) 2 st justerare tillika rösträknare: Årsmötet väljer Ulla Osborne och Gertie Nilsson

 

   6.    Föreningens verksamhet 2012

a) Verksamhetsberättelse: Genomgång av Mona. Ett bildspel med foton från föreningens olika aktiviteter och cirklar visas på storskärm. Verksamhetsberättelsen godkänns.

b) Ekonomisk berättelse: Genomgång av revisor Janeric Sundberg. Årsmötet godkänner den ekonomiska berättelsen.

c) Revisionsberättelse: Uppläses av revisor Janeric Sundberg som också uttrycker sin uppskattning för föreningens kassör som så noggrant sköter bokföringen. Revisorerna föreslår ansvarsfrihet för styrelsen. Revisionsberättelsen godkänns av årsmötet.

 

   7.    Beslut om styrelsens ansvarsfrihet

Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

 

   8.    Arbetsplan och budget 2013

Ulla Osborne presenterar arbetsplanen och styrelsens förslag på aktiviteter. Årsmötesdeltagarna önskar en rolig teaterupplevelse, till exempel en revy. Årsmötet beslutar att anta arbetsplanen.

Viola Nilsson redogör för föreningens budget för 2013 varpå Årsmötet godkänner den.

 

 9.    Beslut om antagande av nya stadgar

Vid förbundsstämman 2012 fattades beslut om stadgeändringar inom Reumatikerförbundet. Dessa stadgar trädde i kraft omedelbart men ska även antas av distriktens representantskapsmöten och föreningarnas årsmöten. Årsmötet beslutar anta de nya stadgarna.

 

10. Beslut om arvoden och reseersättning

Föreningen är ideell och inga arvoden betalas ut. Reseersättning utgår till bad- och andra aktivitetsledare bosatta utanför Ystad, samt för styrelsemöten. Ersättningens storlek är 18,50 kr/mil enligt statens skattefria ersättning. Årsmötet godkänner detta.

 

11. Beslut om antal ledamöter i styrelsen

Styrelsen föreslår att föreningen även i fortsättningen har en liten styrelse med fem ordinarie ledamöter och två ersättare. Årsmötet godkänner detta förslag.

 

12. Val av

a) kassör 2 år: Ulla Wredmark – omval

b) 1 st ordinarie ledamot 2 år: Monica Lantz - omval

c) 2 st ersättare 1 år: Karin Mattsson– omval, Gertie Nilsson - omval

d) 1 st revisor 2 år: Janeric Sundberg - omval

     1 st revisorsersättare 1 år: Anna Mårtensson - omval

e) 4 st representantskapsombud: Viola Nilsson, Margareta Gaunitz, Signe Malmgren samt Britt Håkansson.

    4 st ersättare: Monica Lantz, Karin Mattsson, Lotta Jangbro, vakant

f) valberedning 1 år: inga förslag finns och ingen närvarande anmäler sig. Årsmötet uppdrar till styrelsen att även detta år själva ta fram förslag på kandidater till nästa årsmöte.

 

13. Inkomna motioner

Inga motioner har inkommit till styrelsen.

 

14. Övriga frågor

Majsan Påhlstorp framför ett stort tack och uttrycker sin uppskattning för styrelsen och alla som ordnar de trevliga aktiviteter medlemmarna kan vara med på.

 

15. Mötet avslutas

Mona tackar alla som närvarat och förklarar mötet avslutat.

 

 Kvällen fortsätter med utsökt god kycklingsallad, Margareta Gaunitzs spännande och underhållande anförande om rundbrev skrivna av tyska lärarinnor från 1899-1968, kaffe och kaka samt lottdragning. Ett varmt tack riktas till Christina Thomasson för de fina lotteripriserna.

 

 

Mona Korths-Nordén                                              Ingrid Sifverson

 Mötesordförande                                                  Mötessekreterar

 

 

 Ulla Osborne                                                               Gertie Nilsson

  Justerare                                                                     Justerare

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.