Protokoll Årsmötet 2014-02-19

Protokoll från årsmötet 2014-02-19, kl. 18.30 i Odd Fellow, Ystad

 

  1. 1.     Mötets öppnande

Viola Nilsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

  1. 2.     Årsmötets utlysande

Årsmötet fastställer att kallelsen gått ut enligt stadgarna; annonser i Ystads Allehanda 25/1 samt e-postutskick 24/1 och annons på föreningens hemsida.

 

  1. 3.     Fastställande av röstlängd

Årsmötet fastställer röstlängden till 53 röstberättigade medlemmar.

 

  1. 4.     Fastställande av dagordning

Dagordningen godkänns av årsmötet.

 

  1. 5.     Val av

a) årsmötesordförande: Årsmötet väljer Gullan Persson

b) årsmötessekreterare: Årsmötet väljer Ulla Osborne

c) 2 st justerare: Årsmötet väljer Majsan Påhlstorp och Signe Malmgren

d) 2 st rösträknare: Årsmötet väljer Majsan Påhlstorp och Signe Malmgren

 

  1. 6.     Föreningens verksamhet 2013

a) Verksamhetsberättelse: Genomgång av Gullan. Ett bildspel med foton från föreningens olika aktiviteter och cirklar visas på storskärm. Verksamhetsberättelsen godkänns.

b) Ekonomisk berättelse: Genomgång av kassören Ulla Wredmark som lägger till ”Skurup” i not 3. Årsmötet godkänner den ekonomiska berättelsen.

c) Revisionsberättelse: Uppläses av revisor Janeric Sundberg som också uttrycker sin uppskattning för föreningens kassör som så noggrant sköter bokföringen. Revisorerna föreslår ansvarsfrihet för styrelsen. Årsmötet godkänner att årets resultat disponeras i enlighet med styrelsens förslag. Revisionsberättelsen godkänns av årsmötet.

 

  1. 7.     Beslut om styrelsens ansvarsfrihet

Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

 

  1. 8.     Arbetsplan och budget 2014

Gullan och kassören presenterar arbetsplanen och styrelsens förslag på aktiviteter. Kassören påpekar att det är medlemmarna som styr vilka aktiviteter som ska anordnas. Årsmötesdeltagarna önskar starta en bokcirkel. Årsmötet beslutar att anta arbetsplanen.

Ulla Wredmark redogör för föreningens budget för 2014 varpå årsmötet godkänner densamma.

 

  1. 9.      Beslut om arvoden och reseersättning

Föreningen är ideell och inga arvoden betalas ut. Reseersättning utgår till bad- och andra aktivitetsledare bosatta utanför Ystad, samt för styrelsemöten. Ersättningens storlek är 18,50 kr/mil enligt statens skattefria ersättning. Årsmötet godkänner detta.

Gullan påpekar att reseersättning kunde utgå även för resor inom Ystad, och kassören lovar att styrelsen ska se över detta till nästa årsmöte.

 

10. Beslut om antal ledamöter i styrelsen

Styrelsen föreslår att föreningen även i fortsättningen har en liten styrelse med fem ordinarie ledamöter och två ersättare. Årsmötet godkänner detta förslag.

 

11. Val av

a) ordförande 2 år: Viola Nilsson – ett rungande ja till omval

b) 2 st ordinarie ledamöter 2 år: Margareta Gaunitz – omval

                                                 Ulla Osborne – omval

c) 2 st ersättare 1 år: Karin Mattsson – omval,

                                 Gertie Nilsson – omval

d) 1 st revisor 2 år: Birgitta Selegran – omval

     1 st revisorsersättare 1 år: Anna Mårtensson – omval

e) 5 st representantskapsombud: Viola Nilsson, Ulla Osborne, Margareta Gaunitz, Monica Lantz samt Signe Malmgren.

    5 st ersättare: Karin Mattsson, Britt Håkansson, Lotta Jangbro, Irena Cronberg samt Jana Nielsen.

f) valberedning 1 år: inga förslag finns och ingen närvarande anmäler sig. Årsmötet uppdrar till styrelsen att även detta år själva ta fram förslag på kandidater till nästa årsmöte.

 

12. Inkomna motioner

Inga motioner har inkommit.

 

 13. Övriga frågor

Majsan Påhlstorp framför å medlemmarnas vägnar ett stort tack till styrelsen som ordnar så många trevliga aktiviteter.

Ulla Wredmark tackar för tacket – uppskattning för all ideell tid som läggs ner värmer.

Anna Weberg informerar om att Chokladbiten i Ystad lämnar 10 % rabatt på varor och chokladprovning till föreningens medlemmar.

 

14. Mötet avslutas

Gullan tackar för förtroendet och alla som närvarat, och passar också på att berömma föreningen som är synnerligen aktiv, med glada styrelsemedlemmar och trevliga aktiviteter. Hon förklarar sedan mötet avslutat.

 

Kvällen fortsätter med läcker, väl tilltagen landgång och allsång under ledning av Lars Larssons på dragspel och Ulla Osborne. Till kaffet och chokladbiten blir det dragning på lotteriet. Ett varmt tack riktas till Christina Thomasson för de fina lotteripriserna.

 

 

             Gullan Persson                                                  Ulla Osborne

       Mötesordförande                                                  Mötessekreterare

 

 

 

      Majsan Påhlstorp                                                     Signe Malmgren

             Justerare                                                                     Justerare

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.