Protokoll Årsmötet 2015-02-18

Protokoll från årsmötet 2015-02-18, kl. 18.00 i Odd Fellow, Ystad

1. Mötets öppnande

Viola Nilsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

2. Årsmötets utlysande

Årsmötet fastställer att kallelsen gått ut enligt stadgarna; annonser i Ystads Allehanda samt e-postutskick.

3. Fastställande av röstlängd

Årsmötet fastställer röstlängden till 44 röstberättigade medlemmar.

4. Fastställande av dagordning

Dagordningen godkänns av årsmötet.

5. Val av

a) årsmötesordförande: Årsmötet väljer Gullan Persson

b) årsmötessekreterare: Årsmötet väljer Ulla Osborne

c) 2 st justerare tillika rösträknare: Årsmötet väljer Gertrud Jönsson och Karin Rosell

6. Föreningens verksamhet 2014

a) Verksamhetsberättelse: Genomgång av Gullan som rosar föreningen för alla aktiviteter och cirklar som ordnas. Verksamhetsberättelsen godkänns.

b) Ekonomisk berättelse: Kassören föredrar balans och resultaträkning. Revisor Janeric Sundberg understryker hur väl föreningens bokföring sköts. En rättelse görs i not 3 där Sjöbo ska ersättas av Skurup i texten. Årsmötet godkänner den ekonomiska berättelsen.

c) Revisionsberättelse: Uppläses av revisor Janeric Sundberg som också föreslår ansvarsfrihet för styrelsen. Revisionsberättelsen godkänns av årsmötet.

7. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet

Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

8. Arbetsplan och budget 2015

Ulla Wredmark presenterar arbetsplanen och styrelsens förslag på aktiviteter. Årsmötesdeltagarna önskar en teaterupplevelse, till exempel en musikal, men föreslår även choklad, öl eller vinprovning. Årsmötet beslutar att anta arbetsplanen.

Ulla Wredmark redogör även för föreningens budget för 2015 varpå Årsmötet godkänner den.

9. Beslut om antagande av nya stadgar

Vid förbundsstämman 2014 fattades beslut om nya stadgar inom Reumatikerförbundet. Dessa stadgar trädde i kraft omedelbart men ska även antas av distriktens representantskapsmöten och föreningarnas årsmöten. Stadgarna har mailats ut till medlemmarna. Årsmötet beslutar att anta de nya stadgarna.

10. Beslut om arvoden och reseersättning

Föreningen är ideell och inga arvoden betalas ut. Reseersättning utgår till bad- och andra aktivitetsledare bosatta utanför Ystad, samt för styrelsemöten. Ersättningens storlek är 18,50 kr/mil enligt statens skattefria ersättning. Årsmötet godkänner detta.

11. Beslut om antal ledamöter i styrelsen

Styrelsen föreslår att föreningen även i fortsättningen har en liten styrelse med fem ordinarie ledamöter och två ersättare. Årsmötet godkänner detta förslag.

12. Val av

a) kassör 2 år: Ulla Wredmark – omval

b) 1 st ordinarie ledamot 2 år: Monica Lantz - omval

c) 2 st ersättare 1 år: Karin Mattsson– omval, Lena Danilo - nyval

d) 1 st revisor 2 år: Janeric Sundberg - omval

1 st revisorsersättare 1 år: Lars Jernryd - nyval

e) 4 st representantskapsombud: Viola Nilsson, Margareta Gaunitz, Monica Lantz samt Signe Malmgren.

4 st ersättare: Karin Mattsson, Britt Håkansson, Ingrid Sifverson samt Christina Thomasson.

f) valberedning 1 år: inga förslag finns och ingen närvarande anmäler sig. Årsmötet uppdrar till styrelsen att även detta år själva ta fram förslag på kandidater till nästa årsmöte.

13. Inkomna motioner

Inga motioner har inkommit till styrelsen.

14. Övriga frågor

Janeric Sundberg framför ett stort tack och uttrycker sin uppskattning för styrelsen och ledare som på ideella vägnar ordnar så trevliga aktiviteter. Föreningens ordförande Viola Nilsson hälsar Lena och Lars välkomna och lämnar en blomma till Anna Mårtensson som tack för att hon i många år verkat som revisorsersättare. Tack även till Gertie Nilsson som avgick som ersättare i styrelsen, samt till Lotta Jangbro som lett föreningens målarcirkel.

15. Mötet avslutas

Gullan och Viola tackar alla som närvarat och förklarar mötet avslutat.

Kvällen fortsatte med Margareta Gaunitzs berättelse om böckerna bakom Andrew Lloyd Webbers musikalsuccé Cats, och hon läste några av dikterna på engelska och svenska. Mycket underhållande och Margareta fick varma applåder.

Därefter serverades en utsökt smörgåstårta med lax och räkor, varpå det var dags för lottdragning. Många medlemmar for hem med riktigt fina priser, stort tack till Christina Thomasson som skänkt dessa. Kvällen avrundades med kaffe och mazarin.

Gullan Persson                            Ulla Osborne

Mötesordförande                      Mötessekreterare

 

Gertrud Jönsson                            Karin Rosell

Justerare                                       Justerare

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.