Protokoll Årsmötet 17 feb

Protokoll från årsmötet 2016-02-17, kl. 18.00, i Odd Fellow, Ystad

 

  1. 1.        Mötets öppnande

Föreningens ordförande, Viola Nilsson, hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

  1. 2.        Årsmötets utlysande

Årsmötet fastställer att kallelsen gått ut enligt stadgarna; annons i Ystads Allehanda  den 23 januari. Pga felskrivning gick rättelse ut i tidningen den 30 januari och en påminnelse den 11 februari. Kallelse gick med e-postutskick den 22 januari.

 

  1. 3.        Fastställande av röstlängd

Årsmötet fastställer röstlängden till 62 röstberättigade medlemmar.

 

  1. 4.        Fastställande av dagordning

Dagordningen godkänns av årsmötet.

 

5a.   Val av årsmötesordförande

Årsmötet beslutar

att till årsmötesordförande välja distriktsordförande Kerstin Lövgren.

 

5b.   Val av årsmötessekreterare

Årsmötet beslutar

att till årsmötessekreterare välja Lena Dánilo.

 

5c.    Val av två justerare tillika rösträknare

Årsmötet beslutar

att till justerare tillika rösträknare välja Christina Thomasson och Gertrud Jönsson.

 

 

  1. 6.          Föreningens verksamhet 2015
    1. a.      Verksamhetsberättelse: Föreningens verksamhetsberättelse gås igenom, varefter årsmötet beslutar

att godkänna densamma.

 

  1. b.    Ekonomisk berättelse: Kassör Ulla Wredmark, föredrar balans-  och                  resultaträkningen per 2015-12-31.

Årsmötet beslutar

att fastställa balans- och resultaträkningen per 2015-12-31.

 

 

 

  1. c.       Revisorsersättare Lars Jernryd föredrar revisionsberättelsen för år 2015 och föreslår årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.

 

 

7.      Beslut om styrelsens ansvarsfrihet

Årsmötet beslutar i enlighet med revisorernas förslag

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret år 2015.

 

 

8.      Arbetsplan och budget för år 2016

a.  Ordförande Kerstin Lövgren redogör för styrelsens förslag till

                    arbetsplan och aktiviteter. Några ytterligare förslag framkom ej.

   Årsmötet beslutar

   att godkänna arbetsplanen för år 2016

 

b. Kassör Ulla Wredmark redogör för styrelsens förslag till föreningens           

    budget för år 2016.

    Årsmötet beslutar

    att godkänna budgeten för år 2016.

 

 

  1. 9.         Beslut om arvoden och reseersättningar

Föreningen är ideell och några arvoden betalas inte ut. Styrelsen föreslår oförändrade ersättningar för år 2016, d.v.s att reseersättning utgår till bad- och andra aktivitetsledare bosatta utanför Ystad samt till styrelsemedlemmar i samband med styrelsemöten, och som är bosatta utanför Ystad. Ersättningens storlek är 18,50 kr/mil enligt statens skattefria ersättning.

Årsmötet beslutar

att godkänna reseersättningar enligt ovan.

 

 

 

10.     Beslut om antal ledamöter i styrelsen

Styrelsen har hittills bestått av fem ordinarie ledamöter och två ersättare. Styrelsen föreslår oförändrat antal även för år 2016.

Årsmötet beslutar

att, i enlighet med styrelsens förslag, antal ordinarie ledamöter ska uppgå till fem och antal ersättare ska uppgå till två under år 2016.  

 

 

 

11a-f.    Val

Årsmötet beslutar

att till styrelse välja

Ordförande:                Viola Nilsson             - omval 2 år

Ordinarie ledamot:     Margareta Gaunitz     - omval 2 år  

Ordinarie ledamot:     Lena Dánilo                - nyval  2 år

Ersättare:                   Karin Mattsson          - omval 1 år

Ersättare:                   Karin Rosell               - nyval 1 år

 

Årsmötet beslutar

att till revisorer välja

Revisor:                      Birgitta Selegran        - omval 2 år

Revisorsersättare:      Lars Jernryd               - omval 1 år

 

Årsmötet beslutar

att med hänsyn till medlemsantalet välja fyra representantskapsombud

Ordinarie representantskapsombud:             Viola Nilsson                                                                                                     Margareta Gaunitz

                                                                                       Lena Dánilo

                                                                                       Ulla Osborne

Ersättare representantskapsombud:                              Signe Malmgren

                                                                                       Britt  Håkansson                                                                                               Karin Rosell

                                                                                       Monica Lantz

 

Ingen närvarande stämmodeltagare förklarar sig villig att bilda valberedning innevarande år.

 

 

12. Inkomna motioner

Några motioner har inte inkommit till styrelsen.

 

 

13. Övriga frågor

Majsan Påhlstorp framför sitt varma tack till styrelsen för allt arbete som läggs ner för medlemmarnas bästa. Majsan anser att föreningen är synonymt med ordet Vänskap. Detta har säkert mycket stor betydelse för oss alla genom att vi funnit många vänner, som berikar våra liv och värmer våra hjärtan.

 

15. Mötet avslutas

Kerstin Lövgren förklarar årsmötet 2016 avslutat.

 

Viola Nilsson tackar Kerstin Lövgren för väl genomfört årsmöte och överlämnar en blomma.

 

Viola vänder sig till avgående sekreteraren Ulla Osborne och tackar henne för synnerligen gott samarbete i styrelsen samt överlämnar en blomstergrupp.

 

Efter en utsökt landgång fortsatte kvällen med ett skådespel under ledning av Margareta Gaunitz. Skådespelet utgjordes av brottsstycken ur My Fair Lady och de duktiga aktörerna var, förutom Margareta själv, Monica Lantz, Majsan Påhlstorp, Anne-Lise Nielsen och Ulla Wredmark. Allt framfördes på engelska. Alla fick rungande applåder och Viola tackade dem med vardera en stilig ros. Stilig ros överlämnades också till Sven Gaunitz som fungerade som ensemblens medhjälpare. Även Lars-Gunnar Larsson fick en ros för sitt dragspelande till sångtexten som uppvisades på skylt och som alla hade att sjunga efter. Till Lars Jernryd, som fungerade som kvällens ljudtekniker, överlämnades en ros.

 

Under kaffet var det lottdragning och de som hade tur att vinna gick hem med fina vinster. Lottförsäljningen uppgick till kronor 2 000: -. Viola riktade ett stort tack till Christina Thomasson som skänkt vinsterna. Även Anna E Weberg lämnade några vinster.

Slutligen blev det auktion på en mycket vacker tavla, målad och skänkt av Irena Cronberg. Efter budgivning gick tavlan till Anja Persson för 325 kronor.  

 

 

 

 

 Kerstin Lövgren                                           Lena Dánilo

 Mötesordförande                                         Mötessekreterare

 

 Christina Thomasson                                    Gertrud Jönsson

Justerare                                                                         Justerare

 

 

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.