Protokoll 16 aug

Protokoll fört vid styrelsemöte 2016-08-16, kl 10.00 i Korsvirket, Ystad

 

Närvarande:

Viola Nilsson, ordf

Lena Dánilo, sekr

Ulla Wredmark, kassör

Margareta Gaunitz, ledamot

Karin Mattson, ersättare

Karin Rosell, ersättare

 

Frånvarande:

Monica Lantz, ledamot, anmält förhinder

 

§ 41  Mötet öppnas

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

§ 42  Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

 

§ 43  Val av protokollsjusterare

Styrelsen beslutar

att välja Karin Mattsson att justera dagens protokoll.

 

§ 34  Föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna styrelseprotokoll av 2016-07-05

 

§ 45  Ekonomi och rapport från kassören

  • Planerad kostnad

Beträffande erhållet bidrag om kronor 30 000,00 från Stiftelsen för rörelsehindrade i Skåne, har kassören varit i kontakt med Hotell Good Morning+Helsingborg, och har där reserverat 15 dubbelrum med två övernattningar, tiden 28 – 30 oktober 2016. Kostnaden uppgår totalt till kronor 32 149,00, vari ingår frukost, en måltid (middag), fri parkering, relaxavdelning med bastu och jacuzzi.

 

Styrelsen beslutar

att godkänna kassörens åtgärd,

att erbjuda medlemmarna detta arrangemang med särskild bilaga till utskick                  av programbladet för hösten 2016,

att deltagarna reser till och från Helsingborg på egen bekostnad,

att, då antalet är begränsat, är det först till kvarn som gäller, samt

att anmälan, som är bindande, ska ske till ordföranden senast den 15 september

 

  • Föreningens ekonomi

Kassören meddelar att föreningens ekonomi är god.

 

 

§ 46  Föreningens verksamhet Hösten 2016

Då inget föreligger, utgår punkten               

 

 

§ 47  Skrivelser, rapporter och kalendarium

 

Skrivelser

 

Från Reumatikerförbundet:

  • 15 aug               Fråga om ev inläsning av medlemsblad med hänsyn till 

                           medlemmar med synnedsättning

Från egen medlem:

  • 6 aug                 Ingrid Agneta Sifverson ang förslag till nya riktlinjer för

                           Serviceresor och Allmänna resevillkorför serviceresor fr o m

                           Januari 2017 i jämförelse med nuvarande regelverk

Övrigt:

  • 6 aug                 Inbjudan från Ystad kommun till informationsmöte den 22                            

                                     augusti kl 18.00 angående samarbete med andra föreningar                          

  • 16 aug               Inbjudan från ABF till möte med cirkelledare den 15 sept.
  • 17 aug               Malmö Brandkår med broschyrer över deras utbud av evene-                            

                           mang

 

§ 48  Övriga frågor

  • Ordföranden meddelar att styrelsemedlemmen Karin Mattsson avsagt sig vidare uppdrag i styrelsen från och med kommande årsmöte.

 

  • Meddelas att åtta stycken är anmälda till av Hjärt-Lungsjukas förening anordnad badledarutbildning i Orup den 10 september 2016.

 

§ 49  Nästa möte

Styrelsen beslutar

att avhålla nästa styrelsemöte torsdagen den 20 oktober 2016, kl 10.00, i Korsvirket, Ystad.

 

§ 50  Mötet avslutas

Ordföranden tackar de närvarande och förklarar mötet avslutat.

 

 

Viola Nilsson, ordförande                             Lena Dánilo, sekreterare

 

 

Karin Mattsson, justerare  

 

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.