Protokoll 16 nov

Protokoll fört vid styrelsemöte 2016-11-16, kl 10.00 i Korsvirket, Ystad

 

Närvarande:

Viola Nilsson, ordf

Lena Dánilo, sekr

Ulla Wredmark, kassör

Margareta Gaunitz, ledamot

Monica Lantz, ledamot

Karin Mattson, ersättare

Karin Rosell, ersättare

 

§ 61  Mötet öppnas

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

§ 62  Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

 

§ 63  Val av protokollsjusterare

Styrelsen beslutar

att välja Monica Lantz att justera dagens protokoll.

 

§ 64  Föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna styrelseprotokoll av 2016-10-12

 

§ 65  Ekonomi och rapport från kassören

 • Badet

Kassören meddelar att badet är stängt på grund av reparation. Föreningen har ännu inte erhållit faktura för denna termin. Det är således inte känt om någon reducering av kostnaden blir aktuell. Sex tillfällen kvarstår innevarande termin och fråga har ställts av badare om kompensation för erlagd avgift som inte kan utnyttjas med anledning av stängningen.

 

Kassören föreslår att de som varit ordinarie badare under hösten kompenseras genom reducering av vårens avgift med kronor 150,00. De debiteras således endast kronor 250,00.

 

Efter överläggning beslutar styrelsen

att godkänna kassörens förslag till kompensation enligt ovan.

 

 • Redovisning av bidrag från Stiftelsen för rörelsehindrade i Skåne

Redovisning av erhållet bidrag om kronor 30 000,00 skall ske före årsskiftet och styrelsen beslutas

att kassören specificerar beloppet utifrån kostnaderna.

 

 • Köp av julklappar till julfesten

Styrelsen beslutar godkänna

att kassören påbörjat inköp av julklappar till årets julfest och får mandat att fortsätta inköpen.

 

 • Föreningens ekonomi

Kassören meddelar att föreningens ekonomi är god.

 

§ 66  Föreningens verksamhet

 • Föreningens mediakontakt

Styrelsen diskuterar betydelsen av att föreningen syns utåt genom annonsering i lokaltidningarna om kommande och genomförda aktiviteter i föreningen. För ändamålet krävs någon ansvarig att hålla i detta. Karin Rosell föreslås och hon accepterar att fungera som föreningens mediakontakt gentemot tidningarna Ystads Allehanda, Lokaltidningen och Österlenmagasinet.

 

Styrelsen beslutar

att utse Karin Rosell till föreningens mediakontakt enligt ovan.

 

 • Årets julfest

Kassören meddelar att hon har bokat OddFellow-huset för årets julfest den 14 december och tar ny kontakt med krögaren för kontroll av vad som ingår i årets julbord motsvarande fjolårets kostnad per person.

 

§ 67  Skrivelser, rapporter och kalendarium

 

Skrivelser

 

Från Reumatikerförbundet:

 • 11 nov              Nyhetsbrev nr 5

 

Från Reumatikerdistriktet:

 • 17 okt               Inbjudan till träff för Fibromyalgi och mjukdelstillstånd den  

                           8 november i Lund.

 • 17 okt               Förfrågan ang föreningens ombud i de Kommunala

                           Handikapp Råden (KHR). Ordföranden har besvarat frågan.

 • 1 nov                Inbjudan till träff för ombud i kommunernas ”Rådet för funk-

                                   tionshinderfrågor” den 29 november i Lund.

 • 15 nov              Clinica Vintersol erbjuder resa till ”Lättrehab på Vintersol”

                           November-december 2016.

 • 15 nov              Antero AB erbjuder resa till Kreta 29/4-13/5 2017.

 

Från YTR-HSO:

 • 14 okt               ”Ystad en stad för alla” enligt Funktionshinderkonventionen.
 • 18 okt               Pressmeddelande angående ”Sverige bryter mot FNs rekom-      

                           mendation kring mänskliga rättigheter”.

 • 20 okt               Handikappförbunden byter namn till Funktionsrätt Sverige.
 • 23 okt               HSO Skåne Nyhetsbrev nr 5 2016.

 

Rapporter

 • Karin Rosell och kassören har deltagit i ABF cirkelledarutbildning den 20 oktober i Ystad. 
 • Kassören har deltagit i föreläsning om AS och Artros den 24 oktober i Lund. 
 • Antal deltagare i resan till Helsingborg 28-30 oktober uppgick till 26 stycken.  

Fyra stycken lämnade sena återbud.

 • Sekreteraren har, enligt uppdrag, varit i kontakt med Valberedningens kontaktperson, Gullan Persson, för kompletterande information gällande an- visningar avseende föreningens nomineringsförslag inför Representantskapsmötet den 25 mars 2017. Med hänvisning till det något oklara svaret har föreningen återsänt blanketten utan förslag till nominering.

 

Kalendarie

 • Ordföranden och Karin Rosell deltar i ABF halvårsmöte den 23 november i Ystad arena.
 • Ordföranden meddelar att Representantskapsmötet äger rum den 25 mars 2017. Platsen är inte angiven.

 

 

 

§ 68  Övriga frågor

Styrelsen diskuterar eventuella ersättare med anledning av Karin Mattssons begärda avgång ur styrelsen.

 

§ 69  Nästa möte

Styrelsen beslutar

att avhålla nästa styrelsemöte onsdagen den 25 januari 2017, kl 10.00, i Korsvirket, Ystad.

 

§ 70  Mötet avslutas

Ordföranden tackar de närvarande och förklarar mötet avslutat.

 

 

Viola Nilsson, ordförande                             Lena Dánilo, sekreterare

 

 

Monica Lantz, justerare  

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.