protokoll 2 maj

Protokoll fört vid styrelsemöte 2016-05-02, kl 13.00 i Korsvirket, Ystad

 

Närvarande:

Viola Nilsson, ordf

Lena Dánilo, sekr

Ulla Wredmark, kassör

Margareta Gaunitz, ledamot

Monica Lantz, ledamot

Karin Mattson, ersättare

 

§ 21  Mötet öppnas

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

§ 22  Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

 

§ 23  Val av protokollsjusterare

Styrelsen beslutar

att välja Monica Lantz att justera dagens protokoll.

 

§ 24  Föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna styrelseprotokoll av 2016-02-29

 

§ 25  Ekonomi och rapport från kassören

  • Gjorda utbetalningar

Kassören rapporterar att kostnaden, ca kronor 15 000,00, till Region Skåne avseende bassänghyra, samt att årskostnaderna till HSO och ABF, baserade på medlemsantalet, är betalda.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

 

  • Föreningens ekonomi

Kassören meddelar att föreningens ekonomi är god.

 

 

§ 26  Föreningens verksamhet Hösten 2016

Styrelsen diskuterar och lägger förslag till föreningens verksamhet för hösten 2016. Framgår i Minnesanteckningar.

 

  • Möte med badgrupperna

Styrelsen beslutar

att inbjuda badledare och deras badgrupper till möte torsdagen den 18 augusti 2016, samt

att uppdra åt kassören att efterhöra hos Byakrogen i Skivarp om de kan ta emot gruppen eftermiddag eller kväll nämnda datum. Om ej, ska annan plats sökas.

 

§ 27  Skrivelser, rapporter och kalendarium

  • Ordförandeträff

Kallelse till Ordförande- och vice Ordförandeträff den 10 maj 2016 i Lund har inkommit från Reumatikerdistriktet.

Ordföranden anmäler närvaron.

 

  • Resa till Gran Canaria för reumatiker

Reumatikerdistriktet har vidaresänt till dem inkommen information angående boende för Reumatiker på hotell Terrazamar Puerto Rico, Gran Canaria. Avsändare av informationen är Andreas Törnstrand som arbetar för Welltours, wellness på Gran Canaria.

Efter överläggning beslutar styrelsen

att vidaresända informationen till föreningens medlemmar med e-postadress, samt

att i samband med utskicket särskilt notera att alla frågor som har med denna information att göra, ska ställas av den enskilde medlemmen direkt till Andreas Törnstrand på angiven e-postadress eller telefonnummer. Således ska styrelsen ställas helt utanför detta ärende.

 

  • Vidareinformation till medlemmar.

Styrelsen diskuterar på vilket sätt vi kan få ut mer information till medlemmarna av det som kommer föreningen tillhanda ifråga om ex.vis nyheter från Serviceresor eller handikappanpassning i närområdet.

Framläggs förslaget att på försök upprätta en pärm som innehåller inkomna skrivelser och som medförs till medlemsmöten där intresserade medlemmar får möjligheten att gå igenom innehållet.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt sekreteraren att upprätta en pärm som ska hållas tillgänglig för medlemmarna vid medlemsmöten.

 

  • Övriga inkomna skrivelser

 

Från Reumatikerdistriktet Skåne:

10/3                  Skånes universitetssjukhus finns på Facebook

15/3                  Inbjudan till föreningarnas diagnosombudsansvariga den 23 april i Hässleholm

29/3                  Fråga om möte med Sofie Woge gällande produktidé

13/4                  Rehabiliteringsresor till Turkiet

28/4                  Skånetrafiken; Jojo-Sommar nu ännu förmånligare

28/4                  SUS Malmö; Blodtrycksmätning och föreläsning om stroke den 10 maj

 

Från Reumatikerförbundet:

5/4                    Arbetsmiljöproblemen på Reumatikerförbundets kansli

 

Från YTR-HSO:

2/3                    Skrivelser till riksdagsmän i Skåne ang bostadsbyggande

14/3                  Nyhetsbrev från Skånetrafiken ang Serviceresor nr 1,2016

18/3                  Protokoll från nomineringsmöte 2016-03-17

18/3                  PM från presidierna för Samhällsbyggnad/Myndighets- nämnderna 2016-03-17

5/4                    Skrivelse till Ystad kommun efter tillgänglighetsbesiktning av Arenan 2016-03-23

7/4                    Årsmötesprotokoll 2016-04-05 samt protokoll från konstituerande möte samma dag

11/4                  ”Butiker klarar inte tillgänglighetskraven”

 

Övrigt:

2/5                    Ricard Persson från Ricards Musik och Utbildning erbjuder allsång, musiktävling etc till en kostnad av från kronor 1 900,00 inkl resa.

 

Rapporter

30/3                  Representantskapsmöte i Osby. Närvarande var Viola Nilsson, Lena Dánilo, Margareta Gunitz och Signe Malmgren.

5/4                    HSO Årsmöte i Ystad. Närvarande var Viola Nilsson och Monica Lantz.

9/4                    Föreställningen My fair Lady på Ystads teater bevistades av 34 medlemmar.

19/4                  ABF Österlen Årsmöte i Ystad. Närvarande var Viola Nilsson och Ulla Wredmark

20/4                  Genomfördes medlemsmötet med visning av Seniorshoppens kollektion i Odd Fellowhuset. 25 medlemmar var närvarande, varav fem mannekängade. Möjlighet gavs till att prova och handla under kvällen. Kvällen upplevdes positiv.

23/4                  Endagsmöte i Hässleholm för diagnosombudsansvariga. Närvarande var Karin Rosell som ersatte Ulla Wredmark.

 

§ 28  Övriga frågor

Övriga frågor föreligger ej. Punkten utgår

 

§ 29  Nästa möte

Styrelsen beslutar

att avhålla nästa styrelsemöte tisdagen den 5 juli 2016, kl 10.00, i Korsvirket, Ystad.

 

§ 30  Mötet avslutas

Ordföranden tackar de närvarande och förklarar mötet avslutat.

 

 

 

Viola Nilsson, ordförande                             Lena Dánilo, sekreterare

 

 Justeras:

 

 Monica Lantz

 

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.