protokoll 29 feb

Protokoll fört vid styrelsemöte 2016-02-29, kl 12.00 i Korsvirket, Ystad

 

Närvarande:

Viola Nilsson, ordf

Lena Dánilo, sekr

Ulla Wredmark, kassör

Margareta Gaunitz, ledamot

Monica Lantz, ledamot, §§ 16-20.

 

 

§ 12  Mötet öppnas

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

§ 13  Godkännande av dagordningen

Sekreteraren anmäler frågor att tas upp under § 18 gällande arbetsformer för sekreteraren. Styrelsen beslutar härefter

att godkänna dagordningen.

 

§ 14  Val av protokollsjusterare

Styrelsen beslutar

att välja Margareta Gaunitz att justera dagens protokoll.

 

§ 15  Föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna styrelseprotokoll av 2016-01-26 samt protokoll från konstituerande möte 2016-02-17.

 

§ 16  Ekonomi och rapport från kassören

 • Rapport från årsmötet

Kassören rapporterar att kostnaderna för årsmötet 2016-02-17 uppgick till kronor 9 595,00  varav kronor 9 135,00 avser landgångar till 63 personer och kronor 460,00 avser blommor.

Intäkter uppgick till kronor 2 325,00, varav kronor 2 000,00 avser lotteriförsäljning och kronor 325,00 avser auktion av tavla.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

 

 

 • Ny mobiltelefon till ordföranden

Ordföranden meddelar att hon har stort behov av ny mobiltelefon avsedd som tjänstetelefon i hennes uppdrag som föreningens ordförande.

Styrelsen beslutar uppdra åt ordföranden

att själv välja ut och köpa in mobiltelefon.

 

 • Upphörande av abonnemang

Kassören avslutar abonnemanget av mobiltelefon som f.d sekreteraren Ulla Osborne använt i sitt uppdrag.

 

 • Föreningens ekonomi

Kassören meddelar att föreningens ekonomi är god.

 

 • Webbansvarig

Styrelsen beslutar

att utse sekreteraren till styrelsens webbansvarig med stöd av ordföranden.

 

 

§ 17  Föreningens verksamhet 2016

 • Programbladet för föreningens verksamhet våren 2016 är utsänt idag.

 

 • 30 st biljetter till operetten My Fair Lady är inköpta till en kostnad av kronor 300:- per styck. Kostnaden för medlemmarna är subventionerat med 50%, dvs till kronor 150:- per styck.

 

§ 18  Skrivelser, rapporter och kalendarium

 • Representantskapsmöte

Kallelse till Representantskapsmöte onsdagen den 30 mars 2016, kl 13.00, har inkommit. Mötet äger rum i Borgen i Osby.

Viola Nilsson rapporterar att de av årsmötet valda representanterna är meddelade till Reumatikerdistriktet.

 

 • ABF Österlens årsmöte

Kallelse till ABF Österlens årsmöte tisdagen den 19 april 2016, kl 18.30, har inkommit.

Styrelsen beslutar

att Viola Nilsson och Ulla Wredmark ska anmälas att delta.

 

 

 • HSO årsmöte

Kallelse till HSO årsmöte tisdagen den 5 april 2016, kl 18.00. Mötet äger rum i Bellevuehemmet, Ystad.

Styrelsen beslutat

att Viola Nilsson och Monica Lantz ska anmälas att delta.

 

§ 18  Övriga frågor

 • Tystnadsplikt

Ordföranden erinrar om att tystnadsplikt gäller både inom styrelsen och även ut till föreningens medlemmar, så länge beslut inte föreligger eller medlemmar inte berörs.

 

 • Princip vid lotteriförsäljning

På förekommen anledning diskuteras principen kring vinstutdelning vid lotteriförsäljning. Hittills har gällt att en person med vinstlott kan erhålla endast en vinst även om vederbörande har fler vinstlotter.

Styrelsen beslutar

att tillsvidare följa samma principer som hittills.

 

 • Sekreterarens frågor och funderingar

Lena Dánilo framför sina funderingar och frågor vad gäller hennes arbete som ny sekreterare i styrelsen. Lena förklarar sig nöjd med de svar som ges.

 

§ 19  Nästa möte

Styrelsen beslutar

att avhålla nästa styrelsemöte måndagen den 2 maj 2016, kl 13.00, i Korsvirket, Ystad.

 

§ 20  Mötet avslutas

Ordföranden tackar de närvarande och förklarar mötet avslutat.

 

_______________________                        _____________________

Viola Nilsson, ordförande                             Lena Dánilo, sekreterare

 

 Justeras:

 Margareta Gaunitz

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.