protokoll 5 juni

Protokoll fört vid styrelsemöte 2016-07-05, kl 10.00 i Korsvirket, Ystad

 

Närvarande:

Viola Nilsson, ordf

Lena Dánilo, sekr

Ulla Wredmark, kassör

Margareta Gaunitz, ledamot

Monica Lantz, ledamot

Karin Mattson, ersättare

Karin Rosell, ersättare

 

§ 31  Mötet öppnas

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

§ 32  Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

 

§ 33  Val av protokollsjusterare

Styrelsen beslutar

att välja Margareta Gaunitz att justera dagens protokoll.

 

§ 34  Föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna styrelseprotokoll av 2016-05-02

 

§ 35  Ekonomi och rapport från kassören

 • Gjorda utbetalningar

Kassören redovisar utbetalningar avseende årets Ut i de blå. Kostnaden uppgick till kronor 34 560,00. Efter avdrag för erlagda avgifter från deltagarna, utgjorde föreningens subvention till kronor 25 360,00.

 

 • Planerad kostnad

Kassören rapporterar att bokning avseende året Baduppstart-träff med badledare och deras badgrupper är gjord hos Skivarps Byakrog torsdagen den 18 augusti 2016, kl 17.30. Finansieras med uppkommet överskott efter erlagda kostnader ingående i badavgifter.  Meddelas att antal anmälda uppgår till 54 st vid dagens datum.

 

 • Föreningens ekonomi

Kassören meddelar att föreningens ekonomi är god.

 

Styrelsen beslutar

att godkänna ovanstående rapporter.

 

 

§ 36  Föreningens verksamhet Hösten 2016

Efter överläggning beslutar styrelsen

att tillsända medlemmarna programblad över föreningens verksamhet hösten 2016.

 

 

§ 37  Skrivelser, rapporter och kalendarium

 

Skrivelser

Från Reumatikerdistriktet Skåne:

 • 2 juni                Reumatikerföreningens Kronoberg inbjudan till           

                           Föreningskonferens i Markaryd den 8 september.

                         Ingen av styrelsens medlemmar avser delta.

 

Från Reumatikerförbundet:

 • 23 maj              Nyhetsbrev nr 2

 

Från YTR-HSO:

 • 13 maj              Protokoll fört vid rådsmöte 2, 2016-05-11
 • 4 juni                Protokoll fört vid styrelsemöte 2016-05-18
 • 8 juni                YTR-HSO sponsorer 2016
 • 10 juni              Malmö AmatörteaterForum och Malmö mot 

                           Diskriminering med erbjudande att berätta om egna

                           upplevelser vid Stora Likarättsdagen 2016 den 16

                           november 2016.

 • 11 juni              Ledamotsförteckning över YTR-HSO medlemsföreningar
 • 13 juni              Infobrev 2 2016

Övrigt:

 • 11 maj              Nyhetsbrev från Handikappförbunden maj 2016

 

 • 13 juni              Kalendarium avseende ABF Skånes utbud av utbildningar            

                           och Kulturarrangemang hösten 2016

 

Rapporter

 • 23 april             Karin Rosell rapporterar från endagsmötet i Hässleholm 

                                     för diagnosombudsansvariga.

 • 10 maj              Ordföranden och kassören deltog i Ordförande- och

                                     Vice ordförandeträff i Lund.

 • 18 maj              Kvällsvandring under guidning av Majsan Påhlstorp med

                                     korvgrillning i Fyledalen genomfördes med 24 medlemmar.

 • 11-13 juni         Utbildningshelg genomfördes för styrelsen, badledare och

                         Funktionärer. 18 personer deltog.

 • 16 juni              Årets Ut i de blå genomfördes med 47 medlemmar. Utfärden

gick till Harlösa där sedvanlig frukost inmundigades. Vidare

                                   till Bosjökloster för rundvandring och lunch. Slutligen studie-

                                   besök och vinprovning hos Nordic Sea Winery.

 

§ 38  Övriga frågor

 • Karin Rosell meddelar att hon är intresserad av att delta i av Hjärt-Lungsjukas förening anordnande av badledarutbildning på Orup den 10 september.
 • Sekreteraren redovisar förslag till infopärmar att hållas tillgängliga för medlemmarna vid föreningens medlemsmöten. Förslaget godkändes. Pärmar för ändamålet ska införskaffas genom kassörens försorg.

 

§ 39  Nästa möte

Styrelsen beslutar

att avhålla nästa styrelsemöte tisdagen den 16 augusti 2016, kl 10.00, i Korsvirket, Ystad. Vid mötet ska kuvertering ske för utskick av höstens programblad.

 

§ 40  Mötet avslutas

Ordföranden tackar de närvarande och förklarar mötet avslutat.

 

 

Viola Nilsson, ordförande                             Lena Dánilo, sekreterare

 

 Margareta Gaunitz, justerare  

 

 

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.