protokoll 25 jan

Protokoll fört vid styrelsemöte 2017-01-25, kl 10.00 i Korsvirket, Ystad

 

Närvarande:

Viola Nilsson, ordf

Lena Dánilo, sekr

Ulla Wredmark, kassör

Margareta Gaunitz, ledamot

Monica Lantz, ledamot

Karin Rosell, ersättare

 

Frånvarande:

Karin Mattsson, anmält förhinder

 

§ 1  Mötet öppnas

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

§ 2  Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

 

§ 3  Val av protokollsjusterare

Styrelsen beslutar

att välja Monica Lantz att justera dagens protokoll.

 

§ 4  Föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna styrelseprotokoll av 2016-11-16 samt 2016-12-13

 

§ 5  Ekonomi och rapport från kassören

 • Badet

Kassören meddelar att badet fortfarande är stängt på grund av reparation. Enligt erhållen information öppnas badet tidigast vecka 9, dvs den 27 februari.

 

Med anledning av denna fördröjning beslutar styrelsen

att ändra sitt beslut om kompensation, fattat i protokoll 2016-11-16, § 65, till

att de badare som erlagt kronor 400:- för höstterminen 2016 erhåller avgiftsfrihet för vårterminen 2017.

 

 

 • Redovisning av bidrag från Stiftelsen för rörelsehindrade i Skåne

Kassören meddelar att redovisning av erhållet bidrag om kronor 30 000,00 har skett och är insänt till Stiftelsen 2016-12-30.

Bilaga 1till originalprotokollet.

 

 • Föreningens ekonomi

Kassören meddelar att föreningens ekonomi är god.

 

§ 6  Föreningens verksamhet

 • Årsmötet 2017-02-28

Styrelsen diskuterar det praktiska genomförandet av årsmötet.

 

 • Programbladet 2017

Styrelsen går igenom och diskuterar aktiviteter som ska föreslås årsmötet och som ska ingå i 2017 års programblad.

 

 • Städning av lokalerna i Korsvirket

Föreningen har fått schema avseende städning i Korsvirket, som visar att vår förening ansvarar för städning i lokalerna under januari, februari och mars månader. Städning ska ske en gång i veckan. Förutom att styrelsen håller sina sammanträden i Korsvirket ca åtta gånger under året så har ”Kråkfötterna” sin cirkel i lokalerna varannan onsdag och ”Skapa i färg” sin cirkel varje fredag. Eftersom styrelsen anser att det inte är självklart att styrelsen ska sköta all städning under perioden, bör städningen delas med nämnda cirklar. ”Kråkfötterna” är på plats just denna dag och efter information till dem förklarar de sig villiga att sköta städningen under februari. Ordföranden kontaktar ”Skapa i färg” för att föreslå dem att ta hand om städningen under mars månad.

 

 • Aktiviteter

66 medlemmar deltog i julfesten i Odd Fellow-huset den 14 december 2016.

 

 § 7  Skrivelser, rapporter och kalendarium

 

Skrivelser

 

Från Reumatikerförbundet:

 • 8 dec                 Datum för material- och bilageinlämning till ”Reumatiker-

världen” 2017

 • 16 dec               Nyhetsbrev

Från Reumatikerdistriktet:

 • 17 nov              Inbjudan till gemensam träff med föreningens ombud i

                           Kommunernas ”Rådet för funktionshinderfrågor” i Lund

                         den 29 november.

 • 21 nov              Distriktets protokoll, minnesanteckningar och infon 2016
 • 15 dec               Kalendarium över ABF Skåne utbud av utbildningar etc

våren 2017.

 • 5 jan                                   Erbjudande och information från Antero AB ang resa till

Kreta. (Sänt till medlemmar med e-postadress).

 • 24 jan               Kallelse till Representantskapsmöte i Hässleholm den 25

mars.

Från medlem:

 • 30 nov              Fråga från Lisbeth Ahl om styrelsen engagerat sig med an-                     ledning av att reuma-mottagningen i Simrishamn inte tar                                         emot boende i Ystad.

Från YTR-HSO:

 • 12 dec               Inbjudan till grundutbildning i diskrimineringslagstiftningen                  den 12 april 2017 i Servicehuset Bellevue, Ystad.
 • 16 dec               Styrelseprotokoll av 2016-12-08.                
 • 5 jan                                   Kallelse till rådsmöte 1, den 22 februari i Servicehuset

Bellevue, Ystad.

 • 5 jan                                   Önskemål om förslag till två st ordinarie revisorer och en

ersättare.

 • 7 jan                                   Kallelse till årsmöte den 21 mars i Korsvirket, Ystad.
 • 15 jan               Påminnelse om behov av förslag till revisorer.
 • 20 jan               Nyhetsbrev från Handikappförbundet.

Från Länsstyrelsen:

 • 20 jan               Inbjudan till dialogmöte på Länsstyrelsen i Malmö den 20

februari. 

 

Rapporter

 • Utgår 

 

Kalendarie

 • Kassören och sekreteraren deltar i av Länsstyrelsen i Malmö inbjudan till dialogmöte den 20 februari. Mötet riktar sig till föreningar som representerar äldre och personer med olika funktionsnedsättningar för att höra vilka behov som finns för att klara kontanthantering och de betaltjänster som erbjuds.

 

§ 8  Övriga frågor

Inger Widgren har efter förfrågan förklarat sig villig att föreslås till uppdrag som ersättare på ett år i styrelsen efter avgående Karin Mattsson.

Styrelsen beslutar

att föreslå årsmötet att välja Inger Widgren som ersättare på ett år i styrelsen.

 

§ 9  Nästa möte

Styrelsen beslutar

att avhålla nästa styrelsemöte måndagen den 20 februari 2017, kl 10.00, i Korsvirket, Ystad. Vid mötet ska årsmöteshandlingar kopieras och sorteras.

 

§ 10  Mötet avslutas

Ordföranden tackar de närvarande och förklarar mötet avslutat.

 

 

Viola Nilsson, ordförande                             Lena Dánilo, sekreterare

 

 

Monica Lantz, justerare  

 

 

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.