Protokoll 18 okt

Protokoll fört vid styrelsemöte 2017-10-18, kl 09.30 i Korsvirket, Ystad

 

Närvarande:

Viola Nilsson, ordf

Ulla Wredmark, kassör

Margareta Gaunitz, ledamot

Monica Lantz, ledamot

Karin Rosell, ersättare

Inger Widgren, ersättare

 

Frånvarande:

Lena Dánilo, sekr. anmält förhinder

 

§ 56  Mötet öppnas

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

§ 57  Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

 

§ 58  Val av sekreterare

Styrelsen beslutar

att välja Margareta Gaunitz

 

§ 59 Val av protokolljusterare

Styrelsen beslutar

att Monica Lantz justerar dagens protokoll

 

§ 60 Föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna styrelseprotokoll av 2017-08-22

 

§ 61  Ekonomi och rapport från kassören

 • Kostnader        

Kassören redogör för merkostnad som uppkommer med anledning av alltför få anmälda deltagare till mötet den 25 oktober om Funktionell mat. Av beräknat 30 deltagare är 18 anmälda.

 

 • Aktivitetsstöd avseende bassängträning

Kassören informerar om att inlämnad ansökan om Lokalt Aktivitetsstöd till bassängträning inte har godtagits av kommunen, Bertil Gren.

 

 • Anlitande av buss för transport till Malmö Opera

Kassören framlägger förslag att samordna transport för medlemmarna genom att hyra buss till och från Malmö Opera den 5 november.

 

 • Föreningens ekonomi

Kassören meddelar att föreningens ekonomi är god.

 

 

§ 62  Föreningens verksamhet 2017

 

 • Funktionell mat den 25 oktober

Med anledning av alltför få anmälda deltagare till mötet om Funktionell mat beslutar styrelsen på kassörens förslag

att ställa in mötet,

att föredragshållaren, Eva Bramsvik Håkansson, och restauratören på Sirius underrättas snarast, samt

att anmälda deltagare informeras och erlagda avgifter återbetalas.

 

 • Teaterbesök den 5 november

Styrelsen beslutar

att godkänna kassörens förslag om att samordna transporten för deltagande medlemmar genom att anlita Sybuss för transport Ystad-Malmö Opera tor ,

att ev merkostnad utöver kronor 160,00 per deltagare (kostnad som motsvarar tågbiljett) får belasta föreningens medel, samt

att kassören informerar alla berörda som anmodas betala in beloppet på föreningens bankgirokonto.

 

 • Artrosskola

Ordföranden redogör för diskussion med Ystad Rehabcenter angående möjlighet att anordna Artrosskola för föreningens medlemmar. Slutgiltigt besked har inte getts ännu, men ordföranden är lovad besked inom kort.

 

 • Julfesten den 6 december

Efter överläggning beslutar styrelsen

Att var och en deltagare tar med sig en julklapp motsvarande minst kronor 50,00, samt

Att medlemmarna ska informeras om detta i samband med påminnelse om julfesten i e-post. Övriga meddelas vid telefonanmälan.

 

Styrelsen fortsätter diskussion  angående aktiviteter för år 2018.

 

§ 63  Skrivelser, rapporter och kalendarium

 

Skrivelser

 

Från Reumatikerförbundet:

 • 11 september    Riktlinjer för valberedningens arbete inom Reumatiker-

förbundet. Har sänts av distriktet direkt till Valberedning-

                                   ens sammankallande i föreningen, Ingela Andersson.

 

 • 3 oktober          Nyhetsbrev nr 5

 

Från Reumatikerdistriktet:

 • 23 augusti         -   Inbjudan till kurs om Medlemsregistret den 21 september i

     Lund.

-         Inbjudan till av Skånevård Kryh informationsmöte den 3 

                                        oktober på lasarettet Ystad.

-         Inbjudan till informationsmöte angående ny organisation

     för reumatikervården i Skåne.

 

 • 20 september    Information angående ansökan om bidrag till bassängträning.

 

 • 20 september    Inbjudan till föreläsning om Reumatologi, Reumatologisk

klinik och reumabehandling på nätet/app den 5 oktober i

Lund.

 

 • 29 september    Diagnosombud, ersättare med flera inbjuds till endagsmöte i

Eslöv den 7 oktober.

 

 • 2 oktober          Inbjudan till föreläsning om GIKT den 12 oktober i Eslöv.

                           Inbjudan har vidaresänts till medlemmar med e-postadress.

 

 • 3 oktober          Valberedningen för Reumatikerföreningen Skåne önskar

nomineringar till Representantskapet. Svar skall vara dem

                                   tillhanda senast den 15 november oavsett förslag finns eller

                                   ej. Ärendet bordläggs till nästkommande styrelsemöte.

 

 • 4 oktober          Inbjudan till ABF inspirationsdag för cirkelledare den 11

november i Lund.

 

 

 • 5 oktober          Inbjudan till två-dagarsmöte ang Systemisk Skleros den

21-22 oktober.

                                   Inbjudan har vidaresänts till medlemmar med e-postadress.

 

 • 9 oktober          Inbjudan till föreläsning om Hjärtinfarkt den 23 okt i Malmö.

 

Från Studieförbundet Vuxenskolan:

 • 2 oktober          Nyhetsbrev vecka 40.

 

Från Reumatikerföreningen Trelleborg:

 • 19 september    Inbjudan till 40-årsjubileum den 28 oktober i Trelleborg. Då

ingen ur styrelsen kan närvara skall de gratuleras genom

                                   Postogram.

 

Rapporter

10 augusti                  Inger Widgren och Karin Rosell har deltagit i möte med HSO den 23 augusti.

 

22 augusti                  Meddelas att Rehabcenters inbjudan till Artrosskola den 5 och den 12 september felaktigt sänts ut till medlemmarna den 22 augusti. Detta pga ett missförstånd. Medlemmarna har underrättats om detta den 29 augusti.

Ordföranden meddelar att hon tagit upp frågan med Rehabcenter om möjligheten att anordna Artrosskola för föreningens medlemmar. Förhandling pågår.  

 

13 och 21 september  Totalt 14 medlemmar deltog i studiebesök hos Ystad Rehabcenter.

 

 

21 september              Viola Nilsson har deltagit i av distriktet anordnad kurs i Lund om Medlemsregistret.

 

3 oktober                    Viola Nilsson har deltagit i informationsmöte, anordnad av

                                   Skånevård Kryh i Ystad.

 

5 oktober                    Viola Nilsson och Karin Rosell har deltagit i föreläsning i Lund angående Reuamatologi, Reumatologisk regionklinik och reumabehandling på nätet/app.

 

Kalendarium

 

30 oktober                  Ulla Wredmark träffar representant för Reumatikerdistriktet

Angående Representantskapsmötet den 24 mars 2018 på Ystads Saltsjöbad. Ulla kommer då att föreslå att stadens tornväktare, Roland Borg, öppnar mötet. Om detta godkänns skall Roland Borg tillfrågas.

 

22 november              Viola Nilsson och Karin Rosell deltar i ABF halvårsmöte

                                   på Kulturens Östarp.

 

 

§ 64 Övriga frågor

 • Utgår

 

§ 65 Nästa möte

Styrelsen beslutar

att avhålla nästa styrelsemöte måndagen den 27 november 2017, kl. 13.00

i Korsvirket

 

§ 66 Mötet avslutas

Ordförande tackar de närvarande och förklarar mötet avslutat.

 

 

Viola Nilsson, ordförande                             Margareta Gaunitz, t.f. sekreterare

 

 

 

Monica Lantz, justerare

 

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.