Protokoll 20 feb

Protokoll fört vid styrelsemöte 2017-02-20, kl 11.00 i Korsvirket, Ystad

 

Närvarande:

Viola Nilsson, ordf

Lena Dánilo, sekr

Ulla Wredmark, kassör

Margareta Gaunitz, ledamot

Monica Lantz, ledamot

Karin Mattsson, ersättare

Karin Rosell, ersättare, §§11-13, 15 (Ek redovisn)???, 17 (Skrivelser från medlem och Kalendarie)

 

 

§ 11  Mötet öppnas

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

§ 12  Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

 

§ 13  Val av protokollsjusterare

Styrelsen beslutar

att Margareta Gaunitz att justera dagens protokoll.

 

§ 14  Föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna styrelseprotokoll av 2017-01-25

 

§ 15  Ekonomi och rapport från kassören

 • Ekonomisk redovisning för år 2016

Den av kassören upprättade balans- och resultaträkning för år 2016 gås igenom och godkänns. Framgår att föreningens ekonomi är god.

 

 • Eventuellt nyttjande av badet i Sjöbo

Kassören informerar om att hon varit i kontakt med Sjöbo kommun för att efterhöra möjlighet för en badgrupp ur föreningens medlemmar boende i Sjöbotrakten att få nyttja badet i Sjöbo dag-/kvällstid. Något svar kunde inte lämnas, men kommunen, Magdalena Unosson, återkommer eventuellt under maj månad. Beträffande hyra av hel bassäng uppgavs den till kronor 900,00 och för halv bassäng till kronor 450,00. Hyran är dock reducerad för föreningar om det är fråga om simundervisning.

 

 

§ 16  Föreningens verksamhet

 • Programbladet 2017

Styrelsen fortsätter överlägga om föreningsaktiviteter att ingå i Programbladet 2017.

 

§ 17  Skrivelser, rapporter och kalendarium

 

Skrivelser

 

Från Reumatikerförbundet:

 • 6 feb                                   Nyhetsbrev februari 2017

 

Från Reumatikerdistriktet:

 • 30 jan               Medlemsstatistik 2016-12-31 från förbundet
 • 15 feb               Enkät från HSO Skåne ang kultur och tillgänglighet till

olika museer, teatrar och biosalonger.

Enkäten ska tillsändas medlemmarna med e-postadress.

 

Från medlem:

 • Jan-feb              E-postkorrespondens från föreningsmedlem Lisbeth Ahl.

Skriftväxlingarna gås igenom, varefter styrelsen beslutar

att efter senaste skrivelsen från Lisbeth, daterad 17 februari 2017, ska Lisbeth meddelas att hon erhållit svar på tidigare påståenden, varför ärendet nu är utagerat från styrelsens sida.

Bilaga 1 till originalprotokollet.                                   ./

 

Från YTR-HSO:

 • 3 feb                                  Kallelse till Tillgänglighetsrådets nomineringsmöte 21 febr.
 • 3 feb                                  Sponsorer 2017
 • 18 feb               Skrivelse till Region Skåne ang insatstider för ambulanssjuk-                 vården.
 • 19 feb               Skrivelse till Region Skåne med anledning av nerläggning av   

Ögonkliniken, Ystads lasarett.

 

Från Ystad kommun:

 • 8 feb                                   Inbjudande att delta i nationaldagsfirandet.

 

Från ABF Österlen:

 • 24 jan               Inbjudan till ABF Österlen årsmöte onsdagen den 26 april, kl     

19.00, i Naturgymnasiet Bollerup. Anmälan senast 31 mars.

 

Från Skånes Universitetssjukhus:

 • feb                    Inbjudan till möte på Smärtrehab i Lund onsdagen den 22

mars kl 14.30-16.30. Anmälan senast 10 mars.

 

Rapporter                  Utgår

 

Kalendarie

 • Karin Rosell anmäler sig till av YTR-HSO anordnad grundutbildning i diskrimineringslagstiftningen i Servicehuset Bellevue, Ystad, den 12 april, kl 17.00-20.00. Karin anmäler sig efter årsmötet, då föreningen ev får ny   

representant i YTR-HSO utnämnd.

 

§ 18  Övriga frågor

Utgår

 

§ 19  Nästa möte

Styrelsen beslutar

att träffas i Korsvirket onsdagen den 22 mars kl 12.30 för att färdigställa och skicka ut programbladet 2017.

 

§ 20  Mötet avslutas

Ordföranden tackar de närvarande och förklarar mötet avslutat.

 

 

Viola Nilsson, ordförande              Lena Dánilo, sekreterare            Margareta Gaunitz, justerare  

 

 

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.