protokoll 22 aug

Protokoll fört vid styrelsemöte 2017-08-22, kl 09.30 i Korsvirket, Ystad

 

Närvarande:

Viola Nilsson, ordf.

Lena Dánilo, sekr

Ulla Wredmark, kassör

Margareta Gaunitz, ledamot

Monica Lantz, ledamot

Karin Rosell, ersättare

Frånvarande:

Inger Widgren, ersättare, anmält förhinder

 

§ 46  Mötet öppnas

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

§ 47  Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

 

§ 48  Val av protokollsjusterare

Styrelsen beslutar

att Margareta Gaunitz justerar dagens protokoll.

 

§ 49  Föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna styrelseprotokoll av 2017-06-19

 

§ 50  Ekonomi, rapport från kassören

  • Kostnader

Kassören redogör för kostnader beträffande studiebesöket i Alunbruket

  • Föreningens ekonomi

Kassören meddelar att föreningens ekonomi är god.

 

§ 51  Föreningens verksamhet

Studiebesöket i Alunbruket den 16 augusti bevistades av 25 medlemmar.

Diskuteras kvarstående aktiviteter under 2017 samt förslag och idéer till verksamhet 2018.

 

 

§ 52  Skrivelser, rapporter, kalendarium

 

Skrivelser

 

Från Reumatikerdistriktet:

  • 22 juni              Förfrågan om vår förening kan stå som ”värd” för                         

Representantskapsmötet lördagen den 24 mars 2018.

 

Ulla Wredmark har, efter kontakt med Hotel Continental och Saltsjöbaden, lämnat preliminära kostnader m m för genomförande av Representantskapsmötet till distriktsord- föranden.

 

Från ABF Skåne:

  • 22 juni               Förteckning över arrangemang och kurser hösten 2017

 

Från Ystad Rehabcenter:

  • 22 aug                Inbjudan till Artrosskola den 5 resp 12 september 2017.

På önskemål från Rehabcenter sprider vi denna inbjudan till

                                   våra medlemmar med e-postadress

Rapporter

 

  • 21 juni               Ulla Wredmark anordnade Badledaremöte inför hösten i sin                   bostad.

 

Kalendarium

  • Utgår

 

§ 53  Övriga frågor

  • Utgår

 

§ 54  Nästa möte

Styrelsen beslutar

att avhålla nästa styrelsemöte onsdagen den 18 oktober 2017, kl 09.30, i Korsvirket.

 

§ 55  Mötet avslutas

Ordföranden tackar de närvarande och förklarar mötet avslutat.

 

 Viola Nilsson, ordförande                             Lena Dánilo, sekreterare

 

Margareta Gaunitz, justerare

 

 

 

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.