Protokoll 27 nov

Protokoll fört vid styrelsemöte 2017-11-27, kl 13.00 i Korsvirket, Ystad

 

Närvarande:

Viola Nilsson, ordf.

Lena Dánilo, sekr

Ulla Wredmark, kassör

Margareta Gaunitz, ledamot

Monica Lantz, ledamot

Karin Rosell, ersättare

Inger Widgren, ersättare

 

§ 67  Mötet öppnas

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

§ 68  Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar efter anmält ärende under § 74

att godkänna dagordningen.

 

§ 69  Val av protokollsjusterare

Styrelsen beslutar

att Margareta Gaunitz justerar dagens protokoll.

 

§ 70  Föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna styrelseprotokoll av 2017-10-18

 

§ 71  Ekonomi, rapport från kassören

 • Föreningens ekonomi

Kassören meddelar att föreningens ekonomi är god.

 

§ 72  Föreningens verksamhet 2017

 

 • Artrosskola

Ordföranden meddelar att överenskommelse med Rehabcenter småningom blev klar och medlemmarna erbjöds att delta i Artrosskola den 22 och den 29 november. Vid anmälningstidens utgång var antalet för lågt för att vara eko-nomiskt försvarsbart, varför aktiviteten ställdes in.

Styrelsen fortsätter diskussion angående aktiviteter för år 2018.

 

 

§ 73  Skrivelser, rapporter, kalendarium

 

Skrivelser

 

Från Reumatikerförbundet:

 • 16 november     Presentation och omröstning om förslag till ny grafisk

profil. Ev svar senast den 30 november.

 

 • 22 november     Nyhetsbrev

 

Från Reumatikerdistriktet:

 • 8 november       Allmän information angående Representantskapsmötet 24

mars 2018.

 

 • 26 november     Information beträffande Polenresa för medlemmar

 

Från ABF Skåne:

 • 21 november      Erbjudande om HLR-utbildning i Ystad 30 januari alt  

1 februari 2018. Utbildningen riktar sig till föreningens

funktionärer. Maximalt antal deltagare per tillfälle är åtta.

Ordföranden sprider detta till badledarna.

 

Från HSO:                 

 • September         Nyhetsbrev nr 2 från Skånetrafiken Serviceresor
 • September         YTR-HSO Arbetsplan 2018

 

Rapporter

 • 15 november      Sekreteraren rapporterar att begäran om nomineringar till  

Representantskapet är besvarat. Några förslag är ej lämnade.

 

 • 24 mars -18       Kassören rapporterar att Ystads tornväktare/ lurblåsare,                                           Roland Borg, är tillfrågad och förklarat sig villig att inför      

Representantskapsmötet berätta om lurblåsarens tillblivelse och historia.

Vidare ska föreningen i egenskap av ”värdförening” sköta

mottagning, avprickning etc.        

 

Kalendarium

 • Utgår

 

§ 74  Övriga frågor

 

 • Ordförande till föreningens årsmöte

Styrelsen beslutar

att ordföranden ska tillfråga f.d förbundsordföranden Hans Håkansson om han är villig att även vid kommande årsmöte den 28 februari 2018 leda detsamma som ordförande.

 

 

§ 75  Nästa möte

Styrelsen beslutar

att avhålla nästa styrelsemöte tisdagen den 9 januari, kl 10.00, i Korsvirket.

 

§ 76  Mötet avslutas

Ordföranden tackar de närvarande och förklarar mötet avslutat.

 

 

 

Viola Nilsson, ordförande                             Lena Dánilo, sekreterare

 

 

 

Margareta Gaunitz, justerare

 

 

 

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.