protokoll 3 april

Protokoll fört vid styrelsemöte 2017-04-03, kl 13.00 i Korsvirket, Ystad

 

Närvarande:

Viola Nilsson, ordf.

Lena Dánilo, sekr

Ulla Wredmark, kassör

Margareta Gaunitz, ledamot

Monica Lantz, ledamot

Karin Rosell, ersättare

Inger Widgren, ersättare

 

§ 26  Mötet öppnas

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

§ 27  Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

 

§ 28  Val av protokollsjusterare

Styrelsen beslutar

att Monica Lantz justerar dagens protokoll.

 

§ 29  Föregående protokoll 2017-02-20 samt 2017-03-01

Styrelsen beslutar

att godkänna styrelseprotokoll av 2017-02-20 samt av 2017-03-01

 

§ 30  Ekonomi, rapport från kassören

 • Badet

Kassören erinrar om, med hänvisning till styrelsebeslut 2017-01-25, att intäkter inte är aktuellt avseende våren 2017 för de medlemmar som erlagt kronor 400,00 för höstterminen 2016. Detta därför att badet varit stängt en längre tid på grund av reparation.

 

 • Föreningens 45-årsjubileum

Kassören erinrar om att år 2019 fyller föreningen 45 år. Därför bör styrelsen ha detta i beaktande när beslut ska tas i olika kostnader framöver.

 

 • Föreningens ekonomi

Kassören meddelar att föreningens ekonomi är god.

 

§ 31  Föreningens verksamhet

Utgår

 

§ 32  Skrivelser, rapporter, kalendarium

 

Skrivelser

 

Från Reumatikerförbundet:

 • 16 mars            Nyhetsbrev nr 2, 2017
 • 20 mars            Datum för inlämning av material till ”Reumatikervärlden”
 • 30 mars            Enkät angående ny logotyp
 • 30 mars            Extra Nyhetsbrev m a a lansering av ”Reumatiker”-app.

Vidaresänds till medlemmar med e-post.

 • Mars                                  Önskemål om nominering till Valberedning 2017-2021

 

Från Reumatikerdistriktet:

 • 2 mars              Inbjudan till kurs för kassörer den 28 mars i Lund
 • Mars                                  Inbjudan till ordförandekonferens den 11 april i Lund

 

Från Reumatikerförening:

 • Mars                                  Inbjudan till Reumatikerföreningens Mellanskåne 40-

årsjubileum den 20 maj i Eslöv

 

Från YTR-HSO:

 • 26 feb               Information om diverse pågående ärenden
 • 27 feb               Protokoll från Nomineringsmöte 2017-02-21
 • 27 feb               Protokoll från Rådsmöte 2017-02-22
 • 9 mars              Information ang möte med presidierna för stadsbyggnads/

myndighetsnämnderna 2017-03-09

 • 11 mars            Information om diverse pågående ärenden
 • 14 mars            Minnesanteckningar från möte med samhällsbyggnads- &

myndighetsnämndens presidier

 • 20 mars            Protokoll från möte med YTR-HSO 2017-03-15

 

 

Från Länsstyrelsen:

 • 28 feb               Tack för föreningens medverkan i dialogmöte 2017-02-20.

Anteckningar från mötet bifogat.

 

Från diverse:

 • 7 feb                                   Hagestad Touring med erbjudande att resa med dem till olika

destinationer.

 • Mars                                  Broschyrer från Bosjökloster Slott

 

 

Rapporter

 

 • 20 feb               Lena Dánilo och Ulla Wredmark har deltagit i dialogmöte

med Länsstyrelsen i Malmö angående tillgänglighet till betal-

tjänster.

 • 2 mars              Skrivelse sänd till YTR-HSO med meddelande om att Inger

Widgren är utsedd till ordinarie rådsledamot i Tillgänglighetsrådet och Karin Rosell utsedd som hennes personliga ersättare.

 • 21 mars            Inger Widgren och Karin Rosell har deltagit i HSO årsmöte.
 • 25 mars            Viola Nilsson, Lena Dánilo, Ulla Wredmark och Margareta

Gaunitz har deltagit i Representantskapsmöte i Hässleholm.

 • 26 mars            Önskemål sänt till Reumatikerförbundet om införande av

föreningens aktiviteter under ”förenat” i tidningen Reumatikervärlden.

 • 28 mars            Ulla Wredmark har deltagit i av Reumatikerdistriktet i Lund

anordnad kurs för kassörer.

 

Kalendarium

 

 • Viola Nilsson anmäler sig själv och Ulla Wredmark till ordförandekonferens i Lund den 11 april.
 • Viola Nilsson och Margareta Gaunitz är anmälda till ABF årsmöte den 26 april i Bollerup.
 • Lena Dánilo, Ulla Wredmark och Karin Rosell är anmälda till av ABF i Malmö anordnad utbildning ”Bli Ditt bästa jag i styrelsen” den 29 april och den 13 maj.
 • Beträffande föreningens deltagande i Reumatikerföreningens Mellanskåne 40-årsjubileum den 20 maj avvaktas något innan svar avges. Om ingen i styrelsen har möjlighet att närvara, ska postogram skickas.

 

§ 33  Övriga frågor

 • Ordföranden frågar om någon vet varför informationen om vårt årsmöte ännu inte kommit in under Föreningsnytt i Ystad Allehanda och Österlenmagasinet. Karin Rosell meddelar att hon efterhört för en dryg vecka sedan och fått beskedet att det är tidningens redaktion som avgör detta. Då lång tid nu gått sedan årsmötet ska Karin meddela tidningen att de inte ska sätta in informationen.

          I fortsättningen ska information sändas med e-post till tidningen, som kanske 

          ger en snabbare handläggning.  

 

§ 34  Nästa möte

Styrelsen beslutar

att avhålla nästa styrelsemöte måndagen den 19 juni 2017, kl 09.30

 

§ 35  Mötet avslutas

Ordföranden tackar de närvarande och förklarar mötet avslutat.

 

Viola Nilsson, ordförande                             Lena Dánilo, sekreterare

 

Monica Lantz, justerare

 

 

 

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.