Protokoll årsmötet 28 feb

Protokoll fört vid årsmöte med Reumatikerföreningen Ystad Sjöbo Skurup 2017-02-28,  kl. 18.00, Siriushuset, Ystad

 

  1. 1.     Mötets öppnande

Föreningens ordförande, Viola Nilsson, hälsar alla välkomna.

Parentation företas för avlidna medlemmar under år 2016.

Karin Rosell läser en dikt, varefter en tyst minut följer.

Ordföranden förklarar härefter årsmötet öppnat.

 

  1. 2.     Årsmötets utlysande

Årsmötet fastställer att kallelsen stadgeenligt utlysts; annons i Ystads Allehanda den 28 januari och den 18 februari samt e-postutskick den 28 januari.

 

  1. 3.     Fastställande av röstlängd

Årsmötet fastställer röstlängden till 48 röstberättigade medlemmar.

 

  1. 4.     Fastställande av dagordning

Årsmötet beslutar

att fastställa föreliggande dagordning.

 

5a. Val av årsmötesordförande

Årsmötet beslutar 

att till årsmötesordförande välja Reumatikerförbundets ordförande Hans Håkansson.

 

Hans Håkansson tackar för förtroendet och lämnar en imponerande presentation av sig själv. Han redogör för pågående arbete inom förbundet såsom ändring av stadgar, ny grafisk profil. Förbundets ekonomi är mycket god och Hans Håkansson uppmanar därför föreningen till att ansöka om ekonomiskt bidrag.

 

5b. Val av årsmötessekreterare

Årsmötet beslutar

att till årsmötessekreterare välja Lena Dánilo.

 

5c. Val av två justerare tillika rösträknare

Årsmötet beslutar

att till justerare tillika rösträknare välja Margareta Gaunitz och Lars Jernryd.

 

 6.   Föreningens verksamhet 2015

a)  Verksamhetsberättelse:

      Föreningens verksamhetsberättelse gås igenom. På fråga från medlem om protokoll förs vid föreningens medlemsmöte förklaras att så inte sker. Medlemsmöte är en träff där medlemmarna möts under trivsamma former, ofta med något innehåll såsom föredrag, teaterbesök etc.

 

      Årsmötet beslutar

      att godkänna verksamhetsberättelsen.

 

b)  Ekonomisk berättelse:

      Kassören, Ulla Wredmark, föredrar resultat- och balansräkningen per 2016-12-

31.

Rättelse görs dels i resultaträkningens kostnader avseende angivna (Not)-nom-      reringar samt dels i Balansräkningen gällande ett nerräkningsfel i Summa skulder och eget kapital 31december 2015. Skall vara kronor 607 263,00.

 

Medlem påpekar att medlemmarna ska vara med och besluta om kostsamma aktiviteter såsom ”Ut i det blå”. Ordföranden konstaterar att det är styrelsen ensam som äger rätt att besluta om föreningens verksamhet under året.

 

Årsmötet beslutar

att på styrelsens förslag fastställa att årets resultat, förlust kronor 44 675,00, balanseras i ny räkning, samt 

      att fastställa resultat- och balansräkningen per 2016-12-31.

 

c)   Revisor Janeric Sundberg föredrar revisionsberättelsen för år 2016 och föreslår    årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.

 

7.   Beslut om styrelsens ansvarsfrihet

      Årsmötet beslutar enhälligt i enlighet med revisorernas förslag

      att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret år 2016.

 

8.   Arbetsplan och budget för år 2017

a)  Arbetsplan:

Kassören, Ulla Wredmark, redogör för styrelsens förslag till arbetsplan 2017.          Några ytterligare förslag framkommer ej.

 

Årsmötet beslutar

att anta arbetsplanen för år 2017.

 

b)  Budget:

      Kassören, Ulla Wredmark, redogör för styrelsens förslag till budget 2017.

 

      Årsmötet beslutar

      att anta budgeten för år 2017.

 

 

  1. 9.       Beslut om arvoden och reseersättningar

Föreningen är ideell och arvoden betalas inte ut. Styrelsen föreslår oförändrade ersättningar för år 2017, dvs att reseersättning utgår till bad- och andra aktivitetsledare som är bosatta utanför Ystad samt till styrelsemedlemmar, i samband med styrelsemöten, som är bosatta utanför Ystad. Ersättningens storlek regleras enligt Skatteverkets bestämmelser för skattefria reseersättningar, för närvarande 18,50 kr/mil.

 

Årsmötet beslutar

att godkänna reseersättningar enligt styrelsens förslag.  

 

10.  Beslut om antal ledamöter i styrelsen

Styrelsen har hittills bestått av fem ordinarie ledamöter och två ersättare. Styrelsen föreslår att samma antal ska gälla även för år 2017.

 

Årsmötet beslutar

att, i enlighet med styrelsens förslag, antal ordinarie ledamöter ska uppgå till fem och antal ersättare ska uppgå till två under år 2017.  

 

 11. Val

a-c)      Årsmötet beslutar

      att till styrelse välja

      Kassör:                     Ulla Wredmark                       - omval 2 år

      Ordinarie ledamot:                     Monica Lantz                          - omval 2 år  

      Ersättare:                 Inger Widgren                         - nyval 1 år

      Ersättare:                 Karin Rosell                            - omval 1 år

 

d-e)  Årsmötet beslutar

     att till revisorer välja

     Revisor:                                     Janeric Sundberg                     - omval 2 år

     Revisorsersättare:      Lars Jernryd                          - omval 1 år

 

f)    Årsmötet beslutar

    att med hänsyn till medlemsantalet välja fyra representantskapsombud och            ersättare för dessa 2017

    Ordinarie representantskapsombud:                          Viola Nilsson                                                                                                     Lena Dánilo

                                                                                       Margareta Gaunitz

                                                                                       Ulla Wredmark

    Ersättare representantskapsombud:                          Karin Rosell

                                                                                       Monica Lantz                                                                                                     Majsan Påhlstorp

                                                                                       Gertrud Jönsson

 

g)    Val av Valberedning

    Ordföranden, som är viss om att föreningen saknat valberedning, förklarar för  årsmötet vilken stor betydelse det är för föreningen att ha en av årsmötet vald valberedning. Förklarar också vad en valberedning har för uppgift. Dessutom informerar ordföranden om att det kommer att framgå av de nya stadgarna för distrikt och föreningar att dessa skall ha valberedning. Riktlinjer för den kommer också att skrivas.

 

Årsmötet beslutar

att till valberedning välja

Ingela Andersson                                                        nyval 1 år

Anna E Weberg                                                          nyval 1 år

Lars-Gunnar Larsson                                                 nyval 1 år

 

samt

att till valberedningens sammankallande välja

Ingela Anderson                                                         nyval 1 år

 

h) Årsmötet beslutar

att till ordinarie representant i Ystads Tillgänglighetsråd utnämna

Inger Widgren.

Då inget förslag till ersättare framkom, lämnas denna vakant.

 

 

12. Inkomna motioner

     Motioner har inte inkommit till styrelsen.

 

 

13. Övriga frågor

Medlemmen Lisbeth Ahl efterfrågar svar på sin förfrågan i november månad till styrelsen huruvida den agerat med anledning av att reumatikerkliniken i Simrishamn stängts, samt varför hon inte erhållit begärd förteckning över de medlemmar som deltog i resan till Helsingborg, som hon anser sig ha rätt till.

Frågan angående stängningen av kliniken i Simrishamn besvaras av kassören som blivit kontaktad av Svt och som i intervju med dem redogjort för konsekvenserna för våra medlemmar. Vidare har det stått att läsa om detta i tidskriften ”Reumatikervärlden”.

Frågan angående medlemsförteckning över deltagarna i Helsingborg besvaras av såväl ordföranden som av revisorn och hänvisas till Personupplysningslagen (PUL). Namnlistor får inte på något sätt spridas utanför dem som det direkt berör.

 

Medlemmen Anna E Weberg, som är ledare i gruppen ”Skapa i färg”, vill ha fler medlemmar i gruppen. De är för närvarande fyra stycken. Anna erbjuder en prova-på-dag den 10 mars, kl 10.00-13.00, i Korsvirket. Material tillhandahålls den dagen. Anna hälsar ev nya medlemmar varmt välkomna i gruppen.

 

Ordföranden Viola Nilsson slår ett slag för anordnande av Paraffinbad även i Ystad och då på kvällstid eftersom någon har framfört sådant önskemål. För att göra detta möjligt behövs någon som är villig att ställa upp som ledare för sådan grupp. Om någon är intresserad så vill Viola gärna veta det.

 

Medlemmen Vivi Hagenkötter gör reklam för ”tösarajset”, som går av stapeln den 18 april. Kostnaden är kronor 180,00, men föreningens medlemmar deltar för rabatterad kostnad, dvs kronor 150,00.  

 

 

15. Mötet avslutas

      Då inga andra frågor föreligger förklarar ordföranden årsmötet 2017 avslutat.

 

Ordföranden Viola Nilsson tackar Hans Håkansson för mycket väl genomfört     årsmöte och överräcker en bukett blommor.

 

Viola överräcker en blomma till avgående styrelsemedlemmen Karin Mattsson som tack för hennes år i styrelsearbetet.

 

 

 Hans Håkansson                                                            Lena Dánilo

Mötesordförande                                                            Mötessekreterare

 

 Margareta Gaunitz                                                         Lars Jernryd

Justerare                                                                         Justerare

 

 

 

 

 

 

Efter en god smörgåstårta fortsatte kvällen med att Margareta Gaunitz och Ulla Wredmark gjorde en mycket trevlig uppläsning av olika dikter skrivna av författarinnan Anna Maria Lenngren.

 

Därpå följde lottdragning av fina priser, skänkta av Christina Thomassons arbetsgivare och mycket fin choklad som skänktes av Anna E Weberg. Intäkten av lottförsäljningen uppgick till kronor 2 000,00.

Viola framförde ett stort tack till Christina och Anna.

 

Anna auktionerade ut tre alster målade av avlidna medlemmen Irena Cronberg.

Intäkten skulle gå oavkortat till cancerfonden. Samtliga såldes.

 

 

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.