Protokoll 12 mars

Protokoll fört vid styrelsemöte 2018-03-12, kl 10.00, i Korsvirket, Ystad

 

Närvarande:

Viola Nilsson, ordf.

Lena Dánilo, sekr

Ulla Wredmark, kassör

Margareta Gaunitz, ledamot

Inger Widgren, ersättare för Karin Rosell

Monica Lantz, ersättare

Frånvarande:

Karin Rosell, frånvarande med anmält förhinder

 

§ 11  Mötet öppnas

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

§ 12  Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

 

§ 13  Val av protokollsjusterare

Styrelsen beslutar

att Inger Widgren justerar dagens protokoll.

 

§ 14  Föregående protokoll  

Styrelsen beslutar

att godkänna styrelseprotokoll av 2018-01-09 samt protokoll från konstituerande sammanträde av 2018-02-25.

 

§ 15  Ekonomi, rapport från kassören

 • Ersättning för paraffinbad samt för gåva 

Kassören meddelar att föreningen erhållit ersättning från ABF för kostnader avseende paraffinbad och för gåvor till aktörerna under julfesten

 

 • Kostnader angående årsmötet 

Kassören meddelar att kostnaderna angående årsmötet i Siriuslokalen är betald. 39 medlemmar deltog i årsmötet, 45 var anmälda.

 

 • Tillägg i kommande annons i YA

Styrelsen kommer överens om att i annons i YA ska det i texten avseende kallelse till årsmöten framgå att anmälan är bindande. Innebär att den som uteblir utan att anmäla detta ska debiteras för den kostnad som uppkommer beträffande måltiden.

 

 • Föreningens 50-årsjubileum

Kassören flaggar för föreningens 50-årsjubileum nästa år, 2019. Styrelsen ska, med början vid nästa styrelsemöte, diskutera tidpunkt, innehåll och rimlig kostnad för detta.

 

 • Föreningens ekonomi

Kassören meddelar att föreningens ekonomi är god.

 

§ 16  Föreningens verksamhet

 • Föreningens program 2018

Styrelsen lägger sista handen vid föreningens program för år 2018. Programmet kopieras, kuverteras och skickas med post till medlemmar som saknar e-post. Sekreteraren gör utskick till medlemmar med e-postadress.

 

§ 17 Skrivelser, rapporter, kalendarium

 

Skrivelser

 

Från Reumatikerförbundet:

 • 23 februari        Nyhetsbrev nr 1 (sänt till medlemmar med e-post 25 febr)

 

 

Från Reumatikerdistriktet:

 • 15 februari        ABF Skåne ang ”Gör Din röst hörd! ABF Skåne satsning

under våren valåret 2018”

 

Från Ystad Tillgänglighetsråd/HSO:

 • 20 januari          Skrivelse ställd till medlemmar i Tillgänglighetsrådet.
 • 20 januari          Protokoll nr 1, 2018-01-18
 • 22 januari          Inbjudan till riksdagsmän från Södra Skånes valkrets 5 april.

 

Från ABF:

 • 12 januari         Inbjudan till årsmöte den 24 april, kl 18.30, i Tomelilla.
 • Februari            Skrivelser ang Slakt i takt och Mysteriet Stephen King.

 

Från Hagestad Touring:

 • Januari              Resebroschyr 2018.

 

 

Rapporter

 

 • 17 januari          Sekreteraren meddelar att inbjudan till paraffinbad i Ystad

sänts till medlemmar med e-postadress.

 • 15 februari         Inger Widgren och Karin Rosell har deltagit i HSO rådsmöte.

Inger rapporterar från mötet.

 

Kalendarium            

 • 24 mars             Av årsmötet valda representanter i Representantskapsmötet

på Ystads Saltsjöbad ska även fungera som mötets värdinnor

som bl a ska svara för avprickning av deltagarna. Representanterna träffas på Saltsjöbaden senast kl 09.15.

 • 24 april              Viola Nilsson och Inger Widgren deltar i ABF årsmöte i

Tomelilla.

 

§ 18  Övriga frågor

Utgår

 

§ 19  Nästa möte

Styrelsen beslutar

att avhålla nästa styrelsemöte måndagen den 7 maj kl 13.00 i Korsvirket.

 

§ 20  Mötet avslutas

Ordföranden tackar de närvarande och förklarar mötet avslutat.

 

 Viola Nilsson, ordförande                             Lena Dánilo, sekreterare

 

 

Inger Widgren, justerare

 

 

 

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.