Årsmötetsprotokoll 25 feb

Protokoll fört vid årsmöte med Reumatikerföreningen Ystad Sjöbo Skurup 2018-02-25, kl. 14.00, Siriushuset, Ystad

 

  1. 1.     Mötets öppnande

Föreningens ordförande, Viola Nilsson, hälsar alla välkomna.

Parentation företas för avlidna medlemmar under år 2017.

Ordföranden förklarar härefter årsmötet öppnat.

 

  1. 2.     Årsmötets utlysande

Årsmötet fastställer att kallelsen stadgeenligt utlysts; annons i Ystads Allehanda den 27 januari och den 10 februari samt e-postutskick till medlemmar den 27 januari.

 

  1. 3.     Fastställande av röstlängd

Årsmötet fastställer röstlängden till 39 röstberättigade medlemmar.

 

  1. 4.     Fastställande av dag- och arbetsordning

Årsmötet beslutar efter tillägg under punkt 12b) 

att fastställa föreliggande dagordning.

 

5a. Val av årsmötesordförande

Årsmötet beslutar

att till årsmötesordförande välja Reumatikerförbundets förste vice ordförande Hans Håkansson.

 

Hans Håkansson tackar för förtroendet och informerar om vad som händer i Riksförbundet; Påverkar inför riksdagsvalet angående ökad tillgång till rehabilitering. Socialstyrelsen ser över bidragsgivning. Oklart hur fördelningen blir. Lars Ohly är avsatt från posten som ordförande i ”Funktionsrätt Sverige” från och med 8 mars 2018. Oklart vem som efterträder. Förbundet har nominerat förbundsordföranden Lotta Håkansson till styrelsemedlem i ”Funktionsrätt Sverige”. Föreningen uppmanas att söka verksamhetsstöd hos förbundet. Viktigt att tala om vad det innebär att vara medlem i föreningen. Förbundets studiestrategi är att verka för ökad kompetens inom styrelserna såsom utbildning av kassörer, sekreterare och övriga ledamöter. Påpekar att det finns risk att 90-kontot kan försvinna om kompetens saknas i styrelserna. Stadgekommittén, där Hans Håkansson är ordförande, kommer att bl a föreslå förbundsstämman i mars att förbunds-stämma ska avhållas vartannat år och att åren däremellan anordnas en annan variant som kommer närmre medlemmarna. Utredning om ett enhetligt ekonomisystem pågår. Grafiska profilen är nu ändrad och har fått en ”fungerande” färg.

 

5b. Val av årsmötessekreterare

Årsmötet beslutar

att till årsmötessekreterare välja Lena Dánilo.

 

5c. Val av två justerare tillika rösträknare

Årsmötet beslutar

att till justerare tillika rösträknare välja Majsan Påhlstorp och Britt Månsson.

 

 

6.   Föreningens verksamhet 2017

a)  Verksamhetsberättelse:

      Föreningens verksamhetsberättelse gås igenom.

 

      Årsmötet beslutar

      att godkänna verksamhetsberättelsen.

 

b)  Ekonomisk berättelse:

      Kassören, Ulla Wredmark, föredrar resultat- och balansräkningen per 2017-   

      12-31.

 

Årsmötet beslutar

att på styrelsens förslag fastställa att årets resultat balanseras i ny räkning, samt 

      att fastställa resultat- och balansräkningen per 2017-12-31.

 

c)   Revisor Janeric Sundberg föredrar revisionsberättelsen för år 2017 och föreslår årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.

 

7.   Beslut om styrelsens ansvarsfrihet

      Årsmötet beslutar enhälligt i enlighet med revisorernas förslag

      att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret år 2017.

 

 8.   Beslut om

     a/ arvoden, reseersättningar, traktamenten och riktlinjer för dessa.

Föreningen är ideell och arvoden betalas inte ut. Styrelsen föreslår oförändrade ersättningar för år 2018, dvs att reseersättning utgår till bad- och andra aktivitetsledare som är bosatta utanför Ystad samt till styrelsemedlemmar, i samband med styrelsemöten, som är bosatta utanför Ystad. Ersättningens storlek regleras enligt Skatteverkets bestämmelser för skattefria reseersättningar, för närvarande 18,50 kr/mil.

 

Årsmötet beslutar

att godkänna reseersättningar enligt styrelsens förslag.

 

 

b/ verksamhetsplan och budget

Sekreteraren, Lena Dánilo, redogör för styrelsens förslag till arbetsplan 2018. Några ytterligare förslag framkommer ej.

 

     Kassören, Ulla Wredmark, redogör för styrelsens förslag till budget 2018.

 

Årsmötet beslutar

att anta arbetsplanen för år 2018, samt

att anta budgeten för år 2018.

 

  1. 9.       Beslut om antagande av nya stadgar

Punkten utgår

 

10. Motioner eller förslag som är avgörande för valen till förtroende- 

     uppdrag

     Punkten utgår

 

 

11.  Beslut om antal ledamöter i styrelsen

Styrelsen har hittills bestått av fem ordinarie ledamöter och två ersättare. Styrelsen föreslår att samma antal ska gälla även för år 2018.

 

Årsmötet beslutar

att, i enlighet med styrelsens förslag, antal ordinarie ledamöter ska uppgå till fem och antal ersättare ska uppgå till två under år 2018. 

 

 12. Val

Valberedningens sammankallande, Ingela Andersson, föredrar     valberedningens förslag till val. Dock inget förslag under p.12h)

      Årsmötet beslutar

      att till styrelsen välja

a)  Ordförande               Viola Nilsson                           - omval 2 år

b)  Ordinarie ledamot:                     Lena Dánilo                             - omval 2 år

      Ordinarie ledamot:                     Magareta Gaunitz                    - omval 2 år

      Ordinarie ledamot:     Karin Rosell                           - fyllnadsval 1 år 

c)   Ersättare:                  Inger Widgren                          - omval 1 år

      Ersättare:                 Monica Lantz                           - nyval 1 år

 

     Årsmötet beslutar

     att till revisorer välja

d) Revisor:                                     Birgitta Selegran                      - omval 2 år

e) Revisorsersättare:       Eva Ahl                                  - nyval 1 år

 

f) Årsmötet beslutar

    att med hänsyn till medlemsantalet välja fyra representantskapsombud och            ersättare för dessa 2018

    Ordinarie representantskapsombud:                          Viola Nilsson                                                                                   Lena Dánilo

                                                                                       Margareta Gaunitz

                                                                                       Ulla Wredmark

    Ersättare representantskapsombud:                           Karin Rosell

                                                                                       Monica Lantz                                                                                   Inger Widgren

                                                                                       Britt Håkansson

 

g) Val av övriga uppdrag som årsmötet kan välja i den mån detta inte dele-                                 

     gerats till styrelsen

     Ej aktuellt

 

h) Val av Valberedning

 

Årsmötet beslutar

att till valberedning välja

Ingela Andersson                                                        omval 1 år

Anna E Weberg                                                          omval 1 år

Lars-Gunnar Larsson                                                 omval 1 år

 samt

att till valberedningens sammankallande välja

Ingela Anderson                                                         omval 1 år

 

 13. Övriga motioner och förslag från styrelsen.

     Punkten utgår.

 

 14. Motioner till förbundsstämman

Punkten utgår.

 

15. Frågor och förslag till styrelsen.

      Punkten utgår

 

16. Avslutning

      Då inga andra frågor föreligger förklarar ordföranden årsmötet 2018       avslutat.         

 

Ordföranden Viola Nilsson tackar Hans Håkansson för mycket väl genomfört årsmöte och överräcker en liten gåva.

Till avgående revisorsersättaren överräcker ordföranden en liten gåva.

 

Ordföranden framför också ett stort tack till Christina Thomassons arbetsgivare, Actera, som skänkt mycket fina lotterivinster till årsmötet.

 

Majsan Påhlstorp framför sitt och medlemmarnas varma tack till styrelsen för det arbete och engagemang som de genomfört även under året som gått.

 

 

 Hans Håkansson                                                            Lena Dánilo

Mötesordförande                                                            Mötessekreterare

 

 

Majsan Påhlstorp                                                           Britt Håkansson

Justerare                                                                         Justerare

 

 

 

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.