Protokoll 19 okt

Protokoll fört vid styrelsemöte 2018-10-19, kl 10.00, i Korsvirket, Ystad

 

Närvarande:

Viola Nilsson, ordf.

Lena Dánilo, sekr

Ulla Wredmark, kassör

Margareta Gaunitz, ledamot

Karin Rosell, ledamot

Inger Widgren, ersättare

 

Frånvarande med anmält förhinder:

Monica Lantz, ersättare

 

 

§ 41  Mötet öppnas

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

§ 42  Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen .

 

§ 43  Val av protokollsjusterare

Styrelsen beslutar

att Margareta Gaunitz justerar dagens protokoll.

 

§ 44  Föregående protokoll  

Styrelsen beslutar

att godkänna styrelseprotokoll av 2018-08-21.

 

§ 45  Ekonomi, rapport från kassören

 • Förhyrning av buss till Malmö Opera

Kassören föreslår ev förhyrning av buss till och från Malmö Opera den 3 november.

Kostnaden för den enskilde resenären kan uppgå till motsvarande kostnad med jo-jo kort tur och retur (ej duobiljett).

Kassören tar ny kontakt med Sydbuss i frågan.

 

 

 • Julfesten

Styrelsen beslutar uppdra åt Karin Rosell

att efterhöra om Sjöbo- eller Tomelilla lucior har möjlighet att komma till vår julfest den 12 december, kl 20.00, mot ett bidrag om kronor 500,00.

 

 • Föreningens ekonomi

Kassören meddelar att föreningens ekonomi är god.

 

§ 46  Föreningens verksamhet

 

Kvarstående 2018:

 

 • West Side Story

Lördagen den 3 november. Alla biljetter är sålda.

 

 • Julfesten

Agendan för kvällen diskuteras.

 

Program för år 2019:

 

Styrelsen har gjort utskick den 18 juli och den 12 september till medlemmar med e-postadress med påminnelse om kommande föreningsaktiviteter. I båda utskicken gavs möjlighet för medlemmarna att inkomma med förslag till aktiviteter under år 2019. Ingen har avhörts. Styrelsen arbetar således vidare med sina programförslag att förelägga årsmötet.

 

 

§ 47 Skrivelser, rapporter, kalendarium

 

Skrivelser

 

Från Reumatikerdistriktet:

 • 13 september    Begäran från Valberedningen om nominering inför Repre-

sentantskapsmötet 2019. Ärendet behandlas under § 48 nedan.

 

 • 1 oktober          Information om att överläkare Meliha O. Kapetanovic på

Reumatologiska kliniken i Lund erhållit Reumatikerför-

bundets stipendium där hon utgått från patienters frågor.

 • 18 oktober        Påminnelse om deltagande i träff i Lund den 23 oktober.

Kjell Nilsson från Civilförsvaret informerar om vad det

innebär att klara krisberedksap i ”72-timmar”.

 

Från Ystad Tillgänglighetsråd/HSO:

 • 23 september     Skrivelse ställd till Region Skåne, Kollektivtrafiknämnden

ang bl a klagomål på väntetider i telefon vid beställning av färdtjänst eller sjukresa.

 • 29 september     Protokoll från Rådsmöte 3.
 • 6 oktober           Skrivelse ställd till Ystad kommun, Stadsbyggnadsnämnden,

m a a önskemål från personer med rullstolar och rollatorer

som önskar nå samtliga bryggor från vägen.

 • 12 oktober        Skrivelse ställd till Ystad kommun, Stadsbyggnadsnämnden,

med förslag att kommunen skickar ut Humanitas rankinglista

till Tillgänglighetsrådet för att få delaktighet vid ifyllande av

enkäten.

 

Från ABF:

 • September        ABF Österlen med utbildning under våren -19 om hur man

planterar örter och andra växtligheter i pallkragar.

 

Från Reumatikerföreningen Kristianstad:

 • September        Medlemsbladet nr 2- 2018.

 

 

Rapporter

 

 • 24 augusti          Sekreteraren meddelar att insänt reportage från ”Ut i det blå”

Inte kommit in i tidningen Reumatikervärlden 24 augusti.

 • 22 augusti          Sekreteraren har enligt styrelsebeslut sänt svar till Distrikt-

et att deras kontaktpersoner, som önskat besöka vår styrelse, är välkomna till styrelsemötet den 19 oktober, samt att svar ska vara ordföranden tillhanda senast den 12 oktober. Ordföranden meddelar att distriktet inte har hört av sig.

 • 9 oktober           Ordföranden, kassören och sekreteraren har deltagit i infor-

mationsträff  med Kryh på lasarettet i Ystad.

 • 13 oktober         Kassören rapporterar från föreläsning angående AS och SpA

På Kockum Fritid i Malmö.

 • 16 oktober         Kassören rapporterar från möte med distriktet angående med-

lemsregistret, där det bl a framhölls att enligt GDPR är det

inte tillåtet att ha listor med personuppgifter utöver det som är nödvändigt för hantering av olika aktiviteter under aktuellt år. Även sådant ska förstöras vid nytt verksamhetsår.

 • 19 oktober         Inger Widgren rapporterar från möten med YTR-HSO samt

skrivelser som inkommit från dem.

Överenskommes att Inger i egenskap av föreningens representant i Tillgänglighetsrådet, listar inkomna skrivelser som avrapporteras vid styrelsens sammanträden. Sekreteraren

fråntas därmed skyldigheten att göra utskrifter och rapportera till styrelsen.

 • 19 oktober         Rapporteras att tio medlemmar deltog i grillningen i Fyledal-

en den 2 september.

Seniorshopen genomfördes med 40 medlemmar.

 

 

Kalendarium            

 • 23 oktober         Karin Rosell och Inger Widgren deltar i av distriktet

anordnad träff i Lund, där Kjell Nilsson från Civilförsvaret

informerar om vad det innebär att klara krisberedskap i

”72 timmar”.

 

§ 48  Övriga frågor

 • Distriktets Valberedning ang nomineringar inför Representantskaps-

mötet 2019.

Styrelsen beslutar föreslå Valberedningen

att vid Representantskapsmötet den 23 mars 2019 nominera Inger Widgren                 och Karin Rosell till ombud till HSO Skåne för 1 år. Båda är tillfrågade och      förklarat sig villiga till uppgiften.

 

§ 49  Nästa möte

Styrelsen beslutar

att avhålla nästa styrelsemöte onsdagen den 28 november 2018, kl 10.00 i Kors-

      virket.

 

§ 50  Mötet avslutas

Ordföranden tackar de närvarande och förklarar mötet avslutat.

 

 

 Viola Nilsson, ordförande                             Lena Dánilo, sekreterare

 

 

 Margareta Gunitz, justerare

 

 

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.