Protokoll 21 aug

Protokoll fört vid styrelsemöte 2018-08-21, kl 09.30, i Korsvirket, Ystad

 

Närvarande:

Viola Nilsson, ordf.

Lena Dánilo, sekr

Ulla Wredmark, kassör

Margareta Gaunitz, ledamot

Karin Rosell, ledamot

Inger Widgren, ersättare

 

Frånvarande:

Monica Lantz, ersättare

 

§ 31  Mötet öppnas

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

§ 32  Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

 

§ 33  Val av protokollsjusterare

Styrelsen beslutar

att Karin Rosell justerar dagens protokoll.

 

§ 34  Föregående protokoll  

Styrelsen beslutar

att godkänna styrelseprotokoll av 2018-05-07.

 

§ 35  Ekonomi, rapport från kassören

 

 • Teaterbesök ”West Side Story”

På förslag från kassören beslutar styrelsen

att medlemmarna erbjuds besök på Malmö Opera för att se föreställningen ”West Side Story” den 3 november 2018,

att subventionera 30 biljetter till priset av kronor 225,00 styck, samt

att sekreteraren informerar medlemmar med e-postadress.

 

 • Föreningens ekonomi

Kassören meddelar att föreningens ekonomi är god.

 

§ 36  Föreningens verksamhet

 

Kvarstående 2018:

Grillning i Fyledalen söndagen den 2 september. Om eldningsförbud i öppen mark fortfarande gäller vid den tidpunkten, ska medlemmar som anmält sig informeras om det och föreslås ta med förplägnad som inte ska grillas.

 

Seniorshopen onsdagen den 3 oktober. Siriuslokalen är bokad. Anmälningstiden löper ut den 19 september. Endast ett fåtal anmälningar har inkommit hittills. Sekreteraren sänder ut ett mejl med påminnelse den 13 september. Detta pga att vi har tillträde till Siriuslokalen endast om deltagarantalet uppgår till minst 30 st.

 

West Side Story lördagen den 3 november. Se § 35 ovan.

 

Julfesten onsdagen den 12 december. Siriuslokalen är bokad.

 

Program för år 2019:

Styrelsen diskuterar olika förslag till verksamhet för år 2019. I samband med utskick till medlemmarna den 13 september (Seniorsopen) ska medlemmarna än en gång ges möjlighet att komma med förslag.

 

 

§ 37 Skrivelser, rapporter, kalendarium

 

 

Skrivelser

 

Från Reumatikerdistriktet:

 • 28 april             Förteckning över funktionärer vid Reumatikerdistriktet.
 • 15 maj              Förteckning över funktionärer i Reumatikerföreningarna

I Skåne.

 • 19 juli               Protokoll, rapporter, skrivelser för tiden november 2017 -

Juni 2018.

 • 19 juli               Distriktets kontaktpersoner med önskemål om att få besöka

sina fadderföreningar under andra halvåret 2018. Tas upp som ärende under punkten Övrigt.

 • 20 augusti         ABF Skåne ang fortsatt grundutbildning som cirkelledare

Den 22 september i ABF Malmö.

 

 

Från Ystad Tillgänglighetsråd/HSO:

 • 13 maj               Extra årsmöte 2018.
 • 1 juli                  Valet 2018.
 • 8 juli                  Information om ny myndighet; Myndigheten för tillgängliga

medier.

 • 10 juli               Önskemål om förslag på två personer till styrelsen.
 • 10 augusti         Minnesanteckningar från möte med Miljöpartiet 9 augusti.

Inger Widgren rapporterar om innehållet.

 • 14 augusti         Protokoll från styrelsemöte.

Inger Widgren rapporterar.

 

 

Från Ystads kommun:

 • 14 augusti         Erbjudande till föreningen att medverka vid Fritidens Dag

den 2 september i Ystad Arena.

Från ABF Skåne:

 • 27 juni              Utbud av utbildningar och kulturarrangemang hösten 2018.

 

 

Rapporter

 

 • 18 juli                Sekreteraren har till Reumatikervärlden anhållit om att få in-

fört reportage från ”Ut i det blå” i tidningen med utgivnings-

dag 24 augusti. (Nämnda nummer är i första hand avsett för

föreningarnas återkommande aktiviteter).

Svar har meddelats att reportaget förs in i mån av plats.

 

Rapporteras att Stadsvandringen den 16 maj genomfördes med 16 medlemmar.

Skåne Sparris i Ingelstorp den 30 maj besöktes av 34 medlemmar.

Ut i det blå den 14 juni genomfördes med 46 medlemmar.

 

Kalendarium            

 • 19 november      ABF halvårsmöte genomförs i Skillinge Teater, kl 18.30.                                         Viola Nilsson och Margareta Gunitz avser närvara.

 

§ 38  Övriga frågor

 

 • Besök av distriktets kontaktpersoner

Reumatikerdistriktet meddelar i mejl den 19 juli att deras kontaktpersoner gärna vill besöka sina fadderföreningar under andra halvåret 2018 och samtidigt även en representant från distriktets valberedning.

Distriktet önskar besked om vilket medlemsmöte eller styrelsemöte som kan vara lämpligt.

 

Efter överläggning beslutar styrelsen

att ovannämnda kontaktpersoner är välkomna som adjungerade vid styrelsens nästkommande möte fredagen den 19 oktober, kl 10.00, att närvara vid  punkterna 1 – 4,

att styrelsen inte finner anledning att representant från distriktets valberedning besöker styrelsen, samt

att sekreteraren besvarar distriktet enligt ovan och att svar ska meddelas till Viola Nilsson senast den 12 oktober.

 

§ 39  Nästa möte

Styrelsen beslutar

att avhålla nästa styrelsemöte fredagen den 19 oktober 2018 i Korsvirket.

 

§ 40  Mötet avslutas

Ordföranden tackar de närvarande och förklarar mötet avslutat.

 

 Viola Nilsson, ordförande                             Lena Dánilo, sekreterare

 

Karin Rosell, justerare

 

 

 

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.