Protokoll 7 maj

Protokoll fört vid styrelsemöte 2018-05-07 kl 13.00, i Korsvirket, Ystad

 

Närvarande:

Viola Nilsson, ordf.

Lena Dánilo, sekr

Ulla Wredmark, kassör

Margareta Gaunitz, ledamot

Karin Rosell, ledamot

Monica Lantz, ersättare

Inger Widgren, ersättare

 

§ 21  Mötet öppnas

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

§ 22  Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

 

§ 23  Val av protokollsjusterare

Styrelsen beslutar

att Margareta Gaunitz justerar dagens protokoll.

 

§ 24  Föregående protokoll  

Styrelsen beslutar

att godkänna styrelseprotokoll av 2018-03-12

 

§ 25  Ekonomi, rapport från kassören

 

 • Föreningens 45-årsjubileum

Efter överläggning avseende beräknade kostnader för jubiléets innehåll, gäster etc beslutar styrelsen

att från Österlenkontot överföra kronor 60 000,00 till nytt konto benämnt ”Jubileumskonto”.

 

 • Aktivitetsstöd 

Kassören meddelar att föreningen erhållit aktivitetsstöd från kommunen med kronor 8 000,00.

 • Föreningens ekonomi

Kassören meddelar att föreningens ekonomi är god.

 

§ 26  Föreningens verksamhet

 • Besök hos Mandelmanns Trädgård

Monica Lantz meddelar att hon slutligen fått kontakt med Mandelmanns Trädgård, som gett besked att de inte tar emot besökande grupper.

Styrelsen beslutar därför

att aktiviteten ska utgå.

 

 • Puttingtävling

Margareta Gaunitz meddelar att endast två medlemmar har anmält intresse för deltagande i Puttingtävling.

Styrelsen beslutar därför

att aktiviteten ska utgå.

 

 • Musikkväll med allsång

Kassören meddelar att planerad musikkväll med allsång den 25 april ställts in eftersom ingen medlem anmält sig till denna aktivitet.

 

 • Fråga om bassängträning som studiecirkel

Kassören har deltagit i distriktets träff med studieorganisatörer den 17 april i Lund. Vid mötet kom ämnet ang bassängträning upp. Härvid anser ABF att bassängträning motsvarar regler för studiecirkel. Studiecirkel innehåller teoretisk genomgång följt av praktik vid varje cirkelträff. Föreningens bassängträning är uppbyggt på i huvudsak praktiskt genomförande, som därför ger föreningen möjlighet till aktivitetsstöd från kommunen.

 

Styrelsen beslutar, för att bringa ordning i frågan,

att kassören och ordföranden kontaktar Marianne Nilsson vid ABF Österlen för överenskommelse om ett sammanträffande.

 

§ 27 Skrivelser, rapporter, kalendarium

 

Skrivelser

Från Reumatikerförbundet:

 • 23 mars            Information angående förbundets nätbutik.
 • 26 mars            Enkät om smärta i arbetslivet. (Sänt till medlemmar med                                        e-post).
 • 10 april             Nominering till arbetsgrupp för att få fram ett intressepoli-

tiskt program.

 

Från Reumatikerdistriktet:

 • 20 mars            Erbjudande om Bussresa till Bohuslän. (sänt till

medlemmar med e-post).

 

 • 28 mars            Förfrågan om tips angående medlemsrekrytering. (över-     

lämnat till ordföranden och kassören).

 

 • 12 april             Inbjudan till ordförandekonferens den 22 maj i Lund.
 • 12 april             Inbjudan till träff med Diagnosombud i Lund.
 • 17 april             Inbjudan till träff med Studieorganisatörer i Lund.

 

 • 18 april             Inbjudan till ombud för Systemsjukdomar den 17 maj i

Lund.

 

 • 25 april             Inbjudan till föreläsning om fibromyalgi och liknande

Diagnoser den 12 maj, Kockums Fritid i Malmö. (Sänt

                                   till medlemmar med e-post).

Rapporter

 • 24 mars            Viola Nilsson, Lena Dánilo, Ulla Wredmark och Margareta

Gaunitz representerade föreningen vid Representantskaps-

mötet i Ystad.

 

 • 29 mars            Sekreteraren har sänt föreningens aktiviteter för                                     införande i nästa nummer av tidningen under ”Förenat”.
 • 12 april             Inger Widgren rapporterar från HSO årsmöte.

 

 • 12 april             Kassören rapporterar från träff med Diagnosombud i Lund.

 

 • 17 april             Kassören rapporterar från träff med Studieorganisatörer i

                         Lund.

 

 • 24 april             Ordföranden och Inger Widgren har deltagit i ABF halvårs-                   möte i Lövestad.

Kalendarie

 • 26 maj              Föreningens valberedning ska erbjudas att delta i utbild-

ning av valberedningar som anordnas i Hässleholm. Utbildningen är kostnadsfri. Föreningen betalar körersättning.

 

 • 22 maj              Ordföranden och kassören är anmälda till ordförande-

konferens i Lund.

 

§ 28  Övriga frågor

 • Ordföranden meddelar att Ulla Osborn erbjudit sig att berätta om Island, som kan ingå som en programpunkt under nästa verksamhetsår.

 

 • Monica Lantz framför ett varmt tack till styrelsen för jättevacker blomster-

bukett som hon fick till sin 75-årsdag.

 

§ 29  Nästa möte

Styrelsen beslutar

att avhålla nästa styrelsemöte tisdagen den 21 augusti 2018, kl 0930, i Korsvirket.

 

§ 20  Mötet avslutas

Ordföranden tackar de närvarande och förklarar mötet avslutat.

 

 Viola Nilsson, ordförande                             Lena Dánilo, sekreterare

 

 

Margareta Gaunitz, justerare

 

 

 

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.