Protokoll 9 jan

Protokoll fört vid styrelsemöte 2018-01-09, kl 10.00, i Korsvirket, Ystad

 

Närvarande:

Viola Nilsson, ordf.

Lena Dánilo, sekr

Ulla Wredmark, kassör

Margareta Gaunitz, ledamot

Karin Rosell, ersättare

Inger Widgren, ersättare

Frånvarande:

Monica Lantz, anmält förhinder

 

§ 1  Mötet öppnas

Ordföranden hälsar alla välkomna till årets första styrelsemöte och förklarar mötet öppnat.

 

§ 2  Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar efter anmält ärende under § 8

att godkänna dagordningen.

 

§ 3  Val av protokollsjusterare

Styrelsen beslutar

att Karin Rosell justerar dagens protokoll.

 

§ 4  Föregående protokoll  

Styrelsen beslutar

att godkänna styrelseprotokoll av 2017-11-27

 

§ 5  Ekonomi, rapport från kassören

 • Föreningens ekonomi

Kassören meddelar att föreningens ekonomi är god.

 

§ 6  Föreningens verksamhet

 

 • Årsmötet

Kassören meddelar att årsmötet inte kan avhållas den 28 februari eftersom Siriuslokalen är upptagen.

Ordföranden meddelar att 2:e vice förbundsordföranden Hans Håkansson har förklarat sig villig att sitta ordförande vid årsmötesförhandlingarna.

 

Styrelsen beslutar på kassörens förslag

att årsmötet istället avhålls söndagen den 25 februari, kl 14.00, Siriuslokalen, samt

att godkänna kassörens på förhand tagen kontakt med krögaren att föreningen bjuder på räksmörgås, öl/vatten, kaffe med kaka till en kostnad för föreningen  kronor 145,00 per person.

 

Vidare beslutar styrelsen

att kallelse till årsmötet ska lämnas in till YA för annonsering första gången lördagen den 27 januari och andra gången lördagen den 10 februari. Sista dag för anmälan om närvaro är fredagen den 16 februari och ska ske till kassören eller ordföranden,

att årsmöteshandlingarna ska hållas tillgängliga för medlemmarna hos kassören senast en vecka före den 25 februari,

att kallelsen ska, i samma skick som annonsen, skickas till medlemmar med e-postadress lördagen den 27 januari genom sekreterarens försorg,

att parentation ska hållas för under år 2017 avlidna medlemmar. Karin Rosell

läser en dikt,

att en lotteriring ska hållas till försäljning á kronor 20,00/lott. Christina Thomasson har erbjudit sig att för sin arbetsgivares, Actea, räkning skänka priser till lotteriet även i år,

att Margareta Gaunitz ”tyska-grupp” bidrar till underhållningen genom att sjunga till Lars-G Larssons dragspelsmusik, samt

att föreslå årsmötet godkänna följande ordinarie representanter till Representantskapsmötet den 24 mars 2018, Viola Nilsson, Lena Dánilo, Maragareta Gaunitz och Ulla Wredmark, samt som ersättare Karin Rosell, Inger Widgren, Monica Lantz och Britt Håkansson.

 

 • Föreningens program 2018

 

Styrelsen diskuterar åter igen förslag till föreningens program för år 2018 att förelägga årsmötet.

 

 

§ 7 Skrivelser, rapporter, kalendarium

 

Skrivelser

 

Från Reumatikerförbundet:

 • 21 december     Nyhetsbrev

 

 

Från Reumatikerdistriktet:

 • 7 december       Avslag på bidragsansökan betr bassängträning.

 

 • 20 december     Erbjudande från Ljungskile Folkhögskola angående

Bohusresa för individuella resenärer. Vidaresänts till

                         Föreningens medlemmar med e-post.

 

Från Ystad Tillgänglighetsråd/HSO:

 • 14 december      Kopia av skrivelse till O`Learys i Ystad.

 

 

Rapporter

 • 24 november      Sekreteraren rapporterar att material avseende återkommande      

aktiviteter under 2018 är sänt till tidningen Reumatikervärlden under ”Förenat” med utgivningsdag den 19 januari 2018.

 

 • 29 november      Sekreteraren rapporterar att den 26 november 2017 in-

kommen information angående hälsoresa till Polen för medlemmar, har vidaresänts till föreningens medlemmar med e-postadress.

 

 • 9 januari            Kassören rapporterar att 50 medlemmar deltagit i föreningens

julfest den 6 december 2017.

 

Kalendarium             Utgår

 

§ 8  Övriga frågor

 

 • Föreningens arbetsutskott

Kassören informerar som orientering till styrelseledamöterna att styrelsen för längesedan beslutat att inrätta ett arbetsutskott som har till uppgift att ideellt planlägga och genomföra aktiviteter av skilda slag för medlemmarnas trivsel. Utskottet har bestått av i huvudsak fyra personer, vilket fortfarande gäller och består för närvarande av Ulla Wredmark, Lena Dánilo, Lars-G Larsson och Lars Jernryd.  

 

§ 9  Nästa möte

Styrelsen beslutar

att avhålla nästa styrelsemöte måndagen den 12 mars, kl 10.00, i Korsvirket.

 

§ 10  Mötet avslutas

Ordföranden tackar de närvarande och förklarar mötet avslutat.

 

 

 

Viola Nilsson, ordförande                             Lena Dánilo, sekreterare

 

 Karin Rosell, justerare

 

 

 

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.